English   Srpski

Веће ментора

Веће ментора је стручни орган Факултета. Веће чине наставници и сарадници, који испуњавају услове за ментора, а који су дефинисани стандардима за акредитацију студијских програма докторских студија. Мандат чланова Већа траје једну школску годину. Састав Већа ментора утврђује се на првој конститутивној седници, на којој се, јавним гласањем, бирају председник и заменик председника на период од једне године. Декан не може бити председник Већа ментора.

Надлежности Већа ментора су да:

  • даје сагласност на предлог чланова комисија за припрему извештаја по расписаним конкурсима за избор наставника и сарадника и на предлог чланова Комисије за оцену научне заснованости теме и испуњености услова кандидата за оцену и одбрану докторске дисертације;
  • има право да Већу предложи допуну или измену Комисије за припрему извештаја за избор наставника и сарадника и Комисије из алинеје 1. ове тачке;
  • проверава исправност услова за избор кандидата у одређено звање;
  • даје сагласност на предлог Комисије за избор кандидата у одређено звање или ставља примедбе на испуњеност услова;
  • проверава испуњеност услова за одобравање теме и одбрану докторске дисертације сагласно општем акту Факултета. 

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас