Органи факултета

Факултет за машинство и грађевинаство у Краљеву има орган управљања, орган пословођења, стручни орган и студентски парламент.

Орган управљања на Факултету је Савет Факултета и чине га представници оснивача, представници Факултета и представници студентског парламента.

Орган пословођења на Факултету је декан и он руководи радом Факултета. У раду и координацији му помажу продекани. Факултет има три продекана-наставника: за наставу, научно-истраживачку делатност и инвестиције и изградњу и студента-продекана.

Стручни органи Факултета су Наставно научно веће и Веће ментора. Стручни органи одлучују о питањима од интереса за остваривање наставног, научног и истраживачког рада

Студентски парамент је орган преко којег студенти остварују своја права и штите своје интересе на Факултету и Универзитету.

Факултет ради остваривања сарадње на развоју студијских програма у складу са потребама тржишта рада има Савет послодаваца.

Штампа

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас