Запослени

Основну делатност и функционисање Факултета као целине остварује наставно и ненаставно особље. Наставно особље чине лица која остварују образовну, научну, истраживачку и иновациону делатност. Наставно особље чине: наставници, истраживачи и сарадници. Звања наставника су: доцент, ванредни професор и редовни професор.

Структура наставника запослених на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву је следећа:

  • Редовни професори - 6;
  • Ванредни професори - 11;
  • Доценти - 9;
  • Наставници страног језика - 1.

Звања сарадника су: сарадник у настави, асистент и асистент са докторатом. Структура запослених сарадника на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву је следећа:

  • Асистенти са докторатом - 1;
  • Асистенти - 11;
  • Демонстратори - 1;
  • Истраживачи - 3.

Ненаставно особље Факултета чине лица која обављају стручне, административне и техничке послове. Број лица запослених на Факултету као ненаставно особље је:

  • Ненаставно особље - 21.

Штампа

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас