English   Srpski

Катедре

Задаци катедре

Катедра је наставно-научна јединица, која се бави наставним и научним радом у циљу остваривања студијских програма на свим степенима студија, реализује програме образовања током читавог живота ван оквира студијских програма за које добије дозволу за рад као и осталим облицима стручног образовања и усавршавања.

Катедре се оснивају за једну или више сродних ужих научних области са циљем координисања наставног и научног рада у оквиру тих области на Факултету. Катедру чине сви наставници и сарадници који су у радном односу на Факултету, а изводе образовно-стручни рад из ужих научних области за које је катедра основана.

На Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву реализовање студијских програма обавља се кроз наставу на шест катедри:

Катедра:

 • предлаже наставни програм наставних предмета катедре,
 • стара се о нормалном одвијању наставе у смислу њене покривености наставницима и сарадницима, училима и потребном литературом на наставним предметима у оквиру Катедре,
 • организује предавања, семинаре и друге облике рада за остваривање програма научног усавршавања,
  утврђује уџбенике и литературу које студент може да користи за савлађивање садржаја наставних предмета,
 • предлаже рецензенте за уџбенике, скрипте и друге публикације,
 • предлаже декану расписивање конкурса за попуну радног места или за избор у више звање наставника или сарадника за уже научне области катедре и предлаже Већу чланове Комисије за припрему извештаја по конкурсу,
 • утврђује предлог за шефа катедре,
 • организује лабораторије ради обављања делатности основних, развојних и примењених истраживања за потребе наставе и сарадње са привредом,
 • даје мишљење о програму научних истраживања и о научним радовима у којима учествују наставници и сарадници Катедре,
 • даје мишљење Већу о ангажовању стручних, научних, и културних радника као и студената у складу са одредбама овог Статута,
 • разматра услове и стандарде наставе и даје предлоге за њихово побољшање,
 • анализира успех студената и квалитет извођења наставе и даје предлоге за побољшање,
 • прати и обезбеђује равномерност оптерећења наставника и асистената у настави и води рачуна о равномерном распоређивању асистената по предметима катедре,
 • даје предлоге за стручно усавршавање наставног кадра у земљи и иностранству,
 • доноси одлуку о називу теме и саставу комисије за оцену и одбрану завршних, дипломских и мастер радова,
 • обавља и друге послове у складу са законом и општим актима Факултета.

Радом катедре руководи шеф катедре. Административне послове на катедри врши секретар катедре.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас