English   Srpski

Основни задаци и циљеви

Основни задаци

Имајући у виду место и улогу Факултета као образовно-научне установе, као и јасно дефинисану мисију и визију, Савет Факултета је, на предлог Наставно-научног већа Факултета, утврдио следеће основне задатке:

 • задовољавање потреба корисника - студената у домену основних, дипломских и докторских студија, као и посебних програма за стално стручно усавршавање у домену машинског инжењерства;
 • обављање научно-истраживачке делатности, самостално или у сарадњи са другим организацијама и високошколским установама у земљи и иностранству;
 • примена развијених техничко-технолошких решења у пракси;
 • публиковање научних и стручних сазнања и резултата доступних широј научно-стручној јавности;
 • организовање научно-стручних скупова;
 • развој библиотеке и информационог система;
 • стална усаглашеност са актуелним научним и стручним сазнањима и потребама привреде, односно друштва у целини;
 • развој културног и спортског живота на Факултету;
 • задовољење потреба осталих корисника из области услуга Факултета.

Овако исказани основни задаци показују друштвену оправданост постојања овог Факултета, одређују правац његове делатности и обезбеђују достојанствено место Факултета међу другим сродним факултетима и на Универзитету.

Основни задаци (општи услови квалитета факултета) утврђени су од стране Комисије за обезбеђење квалитета, односно Стратегијом за обезбеђење квалитета, усвојеном од стране Савета Факултета, а на предлог Наставно-научног већа Факултета.

Основни циљеви

Основни циљеви факултета произилазе из основних задатака и служе управљачкој структури Факултета, као водич за остваривање мисије и визије Факултета.

Основни циљеви Факултета су:

 • стално унапређење свих процеса рада, првенствено образовног и научно-истраживачког процеса;
 • прилагођавање студијских програма светским достигнућима у науци и образовању и потребама привреде;
 • стално усавршавање наставног и научног кадра;
 • сарадња са привредним и друштвеним организацијама у циљу решавања техничких проблема и подстицање развоја;
 • омогућавање мобилности студената и наставног особља;
 • обезбеђење дефинисаног броја уписаних студената, квалитета и ефикасности њиховог студирања;
 • сарадња са другим сродним факултетима у земљи и иностранству;
 • активна улога Факултета на Универзитету;
 • активна улога у развоју града Краљева, регионалног и привредног окружења;
 • укључивање у државне и европске пројекте;
 • развој научно-наставног подмлатка Факултета;
 • развој информационог система;
 • подстицање културног и спортског живота студената и запослених;
 • стално унапређење система менаџмента квалитетом;
 • стално подстицање марљивости, одговорности, креативности и инвентивности у функцији развоја Факултета.

Конкретни циљеви

Конректни циљеви се дефинишу за сваку пословну годину, исказују и прате кроз Програм рада и Извештај о раду. Руководство Факултета управља реализацијом постављених циљева, стално их преиспитује и подешава у складу са захтевима корисника, променама у науци и друштву, као и циљевима високог образовања Републике Србије.

 

Компетенције студената основних академских студија машинско инжењерство

Студијски програм основних академских студија „Машинско инжењерство“ је тако специфициран да студент његовим савладавањем стиче опште и предметно-специфичне компетенције које су у функцији квалитетног обављања стручне и научне делатности. Завршетком основних академских студија „Машинско инжењерство“ студент бива оспособљен да:

 • примењује одговарајуће софтверске алате (цртање, моделирање и симулације,) из области моделирања уређаја, склопова и машина,
 • примењује стечена знања да препознаје врсте, особине и начин коришћења обновљивих извора енергије, размењивача топлоте и методе трансформације енергије горива,
 • примењује стечена знања у развоју машина и апарата у области термотехнике и процесне технике
 • оспособљен за тимско или самостално пројектовање система централног и даљинског грејања,
 • пројектовање система за коришћење топлоте околине помоћу топлотних пумпи,
 • примењује стечена знања у самосталном планирању и реализацији експеримета као и обраду резултата истих у циљу формулисања одговарајућих закључака
 • примењује стечена знања у пројектовању управљачких хидрауличких и пнеуматских система машина
 • програмира управљачке уређаје и системе
 • обавља послове одговорног инжењера у предузећима која се баве производњом машина, опреме и сложених система
 • темељно препознаје и разуме фазе процеса конструисања уз анализу процене ризика, сигурности, утицаја на околину и законска ограничења
 • примењује инжењерске, организационе и административне мере за безбедан рад на машинама, уређајима и опремом
 • примењује знања о методама за прорачун чврстоће носећих конструкција железничких возила
 • примењује знања о методама за прорачун сложених механизама машина
 • примењује одговарајуће софтверске алате за моделирање, прорачуни, и оптимизацију елемената склопова транспортних система.

Опис исхода учења

Током похађања студијског програма “Машински инжењерство” студент стиче најшира инжењерска знања из фундаменталних и ужих стручних области, као и специфичне вештине, што треба да га оспособи да може да, самостално или као део тима, решава практичне проблеме из области машинског инжењерства. Истовремено, савладавањем материје овог студијског програма, студент стиче неопходну основу за наставак студирања на вишем академском нивоу.

Очекивани исходи учења свршених студената студијског програма су:

 • владање знањима из фундаменталних дисциплина у области машинског инжењерства на нивоу који одговара пракси у земљама Европске Уније,
 • владање информационим технологијама у области цртања, моделирања, симулација и оптимизација уређаја, склопова и машина
 • владање информационим технологијама у области програмирања управљачких уређаја и система,
 • познавање метода пројектовања система грејања и климатизације 
 • владање знањима за пројектовање опреме процесне технике
 • владање знањима за израду енергетских биланаса,
 • владање знањима за мерење емисије продуката сагоревања
 • владање вештинама моделирања конструкција уређаја и машина транспортне механизације
 • познавање метода прорачуна железничких возила 
 • владање вештинама комуникације и техникама презентовања резултата свог рада,
 • познавање значаја економски рационалног коришћења производних и природних ресурса, уважавајући принципе одрживог развоја.

 

Компетенције студената основних академских студија грађевинско инжењерство

По завршетку програма основних академских студија Грађевинско инжењерство студент стиче опште академске и личне способности за:

 • препознавање, описивање и решавање инжењерских проблема,
 • примењивање фундаменталних знања за решавање практичних проблема у грађевинарству,
 • за разумевање спреге грађевинских објеката и околине
 • коришћење уобичајених рачунарских алата за израду докумената, презентација, спровођење прорачуна и симулација,
 • размењивање информација, идеја, проблема и решења са особама у струци и ван струке,
 • сарађивање у тимском стручном раду,
 • заузимање етичког става у решавању инжењерских проблема,
 • наставак образовања на дипломским академским студијама из области грађевинарства или других сродних области.

Очекивани исходи учења свршених студената студијског програма су:

 • пројектовање и извођење објеката високоградње и пратећих објеката,
 • пројектовање и извођење хидротехничких објеката и хидротехничке инфраструктуре мањег капацитета,
 • пројектовање организације и технологије грађења,
 • извођење грађевинских радова на свим врстама грађевинских објеката мањег капацитета,
 • познавање и примена различитих грађевинских материјала и одговарајућих технологија,
 • примена рачунских модела за решавање инжењерских проблема у грађевинарству,
 • за примену савремених стандарда у градњи објеката, везаних за енергетску ефикасност и заштиту животне средине.

 

Компетенције студената основних академских студија инжењерство заштите на раду

По завршетку програма основних академских студија Инжењерство заштите на раду студент стиче опште академске и личне способности за:

 • препознавање, анализу, синтезу и предвиђање решења и последица инжењерских проблема,
 • примену фундаменталних знања за решавање практичних проблема из области заштите на раду,
 • разумевање спреге заштите на раду и околине
 • коришћење уобичајених рачунарских алата за израду докумената, презентација, спровођење прорачуна и симулација,
 • размењивање информација, идеја, проблема и решења са особама у струци и ван струке,
 • сарађивање у тимском стручном раду,
 • заузимање етичког става у решавању инжењерских проблема,
 • овладавања методама, поступцима и процесима истраживања;
 • наставак образовања на мастер академским студијама из области заштите на раду или других сродних области.

По завршетку студија студент стиче следеће компетенције специфичне за област Заштите на раду:

 • анализа, синтеза и предвиђање решења и последица из области заштите на раду,
 • решевање комплексних инжењерских проблема из домена заштите на раду,
 • на адекватан начин дизајнирају и презетују резултате из домена заштите на раду,
 • овладавање метаодама, поступцима и процесима истраживања,
 • да самостално ради експерименте, тумачи и статистички обрађује резултате,
 • да формулише и донесе коректне, релане и применљиве закључке,
 • негује и развија способност за тимски рад и развој професионалне етике,
 • да развија критичко и самокритичко мишљење и приступ у истраживањима,
 • решава проблеме на свим нивоима и сарадњу са ужим социјалним, локалним друштвеним и међународном окружењем,
 • повезивање фундаменталних и техничких дисциплина, холистичког присупа, и познавање основнох знања из различитих области и њихова примена,
 • да у пракси реализује пројекте из области заштите на раду и да добију лиценце надлежних органа,
 • да овладају методама, поступцима и процесима истраживања из домена заштите на раду.

 

Компетенције студената мастер академских студија машинско инжењерство

Студенти који савладавају мастер академске студије “Mашинско инжењерствo” проширују и продубљују знања и вештине стечене на претходном нивоу студија, при чему стичу нова, уско специјализована знања и вештине, што им омогућава да, било самостално или као део ширег инжењерског тима, решавају врло специфичне и комплексне инжењерске проблеме. Поред тога, стицање нових специфичних знања и вештина им омогућава да се баве и развојним и истраживачким пројектима, који могу обухватити и више инжењерских дисциплина и области.

            Током студија, студент стиче опште и предметно-специфичне компетенције које су усаглашене са компетенцијама на програмима европских факултета у оквиру мастер академских студија машинског инжењерства.

            Завршетком мастер студија, студент стиче следеће опште компетенције:

 • проширење и продубљивање знања из фундаменталних области у односу на основу која је стечена на претходном нивоу академских студија,
 • способност примене метода и поступака у оквиру истраживања, што омогућава даље самостално усавршавање и подизање нивоа компетенција,
 • способност критичког сагледавања предности и недостатака постојећих концепата за решење одређеног проблема у циљу налажења иновативног решења
 • способност да стечено знање и вештине имплементира у конкретним нестандардним ситуацијама при решавању специфичних задатака из области специјализације у оквиру студијског програма,
 • способност комуникације са инжењерима из исте али и из других области, као и са међународним партнерима,
 • способност да делује предузетнички и преузима руководеће послове, 
 • способност да увек делује у складу са професионалном етиком.

Током студија, студент стиче следеће предметно-специфичне компетенције:

 • примењује стечена знања у пројектовању сложених технолошких система у процесној индустрији
 • израду енергетских биланаса сагоревања, мерење емисије продуката сагоревања и предузимање мера за спречавање настајања и емисије загађивача ваздуха
 • примењује стечена знања да успешно решава сложене задатке из области коришћења обновљивих извора енергије, размењивача топлоте и методе трансформације енергије горива,
 • примењује стечена знања у пројектовању сложених система климатизације
 • примењује знања за прорачун складишних система
 • примењује знања о методама за прорачун сложених механизама рударских и грађевинских машина
 • примењује напредне методе за прорачун чврстоће носећих конструкција железничких возила
 • решава проблеме синтезе сложених механизама машина
 • примењује напредне софтверске алате за моделирање и симулацију из области моделирања сложених склопова и машина, уз анализу процене ризика, сигурности, утицаја на околину и законска ограничења
 • примењује напредна знања у самосталном и тимском планирању и реализацији експеримета, обраду резултата истих у циљу формулисања одговарајућих закључака
 • примењује стечена знања у пројектовању сложених флексибилних технолошких система
 • примењује стечена знања у пројектовању сложених алата
 • примењује стечена знања у пројектовању управљачких хидрауличких и пнеуматских система машина
 • програмира сложене управљачке уређаје и системе
 • обавља сложене послове одговорног инжењера у предузећима која се баве производњом машина, опреме и сложених система
 • примењује инжењерске, организационе и административне мере за безбедан рад на машинама, уређајима и опремом

Опис исхода учења

Очекивани исходи учења су:

 • владање знањима из фундаменталних дисциплина у области машинског инжењерства на нивоу који одговара пракси у земљама Европске Уније,
 • владање информационим технологијама у области цртања, моделирања, симулација и оптимизација уређаја, склопова и машина
 • владање информационим технологијама у области програмирања управљачких уређаја и система,
 • владање знањима о методама и процесима у областима примене управљачких система у индустрији и енергетици,
 • владање знањима неопходним за избор одговарајуће опреме управљачких система у индустрији,
 • владање знањима неопходним за праћење савремених метода и техника управљања,
 • владање напредним методама пројектовања система грејања и климатизације, 
 • владање знањима за пројектовање сложених ситемима процесне технике,
 • владање знањима за израду енергетских биланаса објеката, уређаја и система,
 • израду знањима неопходних за реализацију пројеката енергетске ефикасности , 
 • владање знањима за мерење емисије продуката сагоревања и решавања проблема  настајања и емисије загађивача ваздуха,
 • владање напредним вештинама моделирања конструкција уређаја и машина транспортне механизације,
 • владање вештинама моделирања и прорачуна конструкција рударских машина,
 • владање напредним вештинама инжењерске оптимизације процеса, уређаја и машина,
 • владање напредним методама прорачуна железничких возила, 
 • владање вештинама комуникације и техникама презентовања резултата истраживачког рада,
 • стицање способности планирања и реализације научних и/или примењених истраживања, уз сагледавање економских, еколошких, организационих и социјалних аспеката.

 

Компетенције студената докторских академских студија машинско инжењерство

Свршени студенти стичу научни назив „доктор наука – машинско инжењерство“ и оспособљени су за самосталан научноистраживачки рад и поседују знања, вештине, развијене способности и компетенције да:

 • самостално решавају практичне и теоријске проблеме у области машинског инжењерства и организују и остварују развојна и научна истраживања;
 • могу да реализују развој нових технологија и поступака у оквирима машинског инжењерства и да разумеју и користе најсавременија знања у датој научној области;
 • критички мисле, делују креативно и независно;
 • поштују принципе етичког кодекса добре научне праксе;
 • комуницирају на професионалном нивоу у саопштавању научноистраживачких резултата;
 • самостално вреднују савремене резултате и достигнућа у циљу унапређења постојећих и стварања нових модела, концепата, идеја и теорија;
 • самостално примењује вештине комуникације за објашњавање и критику методологија и закључака, као и представљања резултата истраживања у односу на међународне стандарде и научну заједницу;
 • научноистраживачке резултате саопштавају на научним конференцијама, објављују у научним часописима, поштују принципе етичког кодекса добре научне праксе; кроз патенте и нова техничка решења;
 • доприносе развоју нових знања у одређеној научној дисциплини и науци уопште.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне компетенције:

 • способност да примењује напредне и специјализоване вештине и технике потребне за решавање кључних проблема при изради докторске дисертације као и за проширивање и редефинисање постојећег знања у пољу техничко технолошких наука;
 • способност решавања проблема уз употребу научних метода и поступака;
 • повезивање основних знања из различитих области и примена тих знања;
 • способност праћења савремених достигнућа у предметној области;
 • стицање интелектуалних вештина: развој аналитичких способности, усвајање и примена методолошких принципа, развој критичког и научног мишљења,  дизајнирање анализирање и имплементирање истраживања која чине значајан и оригиналан допринос општем знању;
 • стицање практичних вештина: представљање резултата истраживања у односу на међународне стандарде и научну заједницу, вештина презентација и комуникација, вештина писања извештаја и пројектних апликација, развијање нових алата инструмената и уређаја релевантних за област докторске дисертације, прилагођавање интердисциплинарним и мултидисциплинарним пројектима, способност да самостално покрене националну и интернационалну сарадњу у науци;
 • употребу информационо-комуникационих технологија у овладавању знања из одговарајуће области.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас