English   Srpski

Наставно-научно веће

Наставно-научно веће је највиши стручни орган. Веће чине сви наставници и сарадници који су у радном односу на Факултету са пуним или непуним радним временом. Веће Факултета одлучује о питањима од интереса за реализацију наставе, научног и истраживачког рада.

Декан је председник Наставно-научног већа Факултета по функцији. При расправљању, односно одлучивању о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивање броја ЕСПБ бодова, у раду Наставно-научног већа учествује 20% представника студената.

Наставно-научно веће обавља следеће послове:

 • утврђује предлог Статута Факултета;
 • предлаже студијске програме за све врсте и нивое студија;
 • расправља, односно одлучује о питањима која се односе на осигурање квалитета;
 • утврђује програм свих облика стручног образовања и усавршавања током читавог живота;
 • доноси програм научно-истраживачког рада;
 • предлаже одлуке о избору наставника у звање;
 • врши избор у звање сарадника;
 • утврђује мере за подстицање развоја изразито успешних и даровитих студената;
 • одлучује о организовању студија и облика стручног образовања и усавршавања на страном језику;
 • доноси одлуке о оснивању или укидању катедри;
 • доноси правилник о раду организационих јединица;
 • бира представнике Факултета за Савет Факултета, Савет Универзитета и Сенат Универзитета;
 • предлаже кандидата за декана;
 • евидентира кандидата за ректора;
 • предлаже Универзитету матичност Факултета за све врсте и нивое студија;
 • даје мишљење Универзитету о броју студената који се уписују у прву годину свих врста и нивоа студија чије се образовање финансира из буџета и који плаћају школарину;
 • најмање једном годишње разматра извештај о остваривању програма научно-истраживачког рада Факултета;
 • расправља о питањима издавачке делатности у области образовног рада;
 • одобрава тему магистарске тезе док се примењују одредбе Закона о универзитету;
 • одобрава тему докторске дисертације уз сагласност универзитета;
 • разматра и припрема предлоге о питањима о којима одлучује Савет Факултета;
 • обавља и друге послове утврђене законом, Статутом Универзитета и Статутом Факултета.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас