Савет факултета

 Савет Факултета је орган управљања на Факултету за машинство и грађевинарство који броји 17 чланова, а чине га:

 

 • девет представника Факултета и то седам представника које бира Веће Факултета и два представника које бирају запослени у административно-техничкој јединици;
 • три представника студентског парламента;
 • пет представника оснивача које именује Влада Републике Србије.

 

Представници Факултета изабрани од стране Наставно-научног већа су:

 

 • др Радован Булатовић, редовни професор;
 • др Горан Марковић, ванредни професор;
 • др Небојша Здравковић, ванредни професор;
 • др Мишо Бјелић, доцент;
 • др Миљан Марашевић, доцент;
 • др Наташа Павловић, наставник страног језика;
 • др Владимир Стојановић, доцент.

 

Представници Факултета изабрани од стране административно-техничке јединице су:

 

 • Небојша Новаковић;
 • Нада Милосављевић.

 

 Представници Студетентског парламетна су:

 

 • Стефан Аџић Д01/20;
 • Бобан Жупањац Г03/19;
 • Мирослав Видић М9/19.

  

Мандат чланова Савета траје четири године, осим представника студената чији мандат траје две године. Члан Савета може бити члан органа управљања само једне високошколске установе.

Савет факултета је пре свега ангажован на доношењу битних одлука за живот и рад Факултета, као и његов даљи развој. У складу са Статутом Факултета и Законом о високом образовању Савет факултета:

 • доноси Статут Факултета на предлог Већа;
 • бира и разрешава декана и продекане;
 • бира председника и заменика председника Савета;
 • доноси финансијски план на предлог Већа;
 • усваја извештај о пословању Факултета и годишњи обрачун на предлог Већа;
 • усваја план коришћења средстава за инвестиције на предлог Већа;
 • даје сагласност на одлуке о управљању имовином Факултета;
 • даје сагласност на расподелу финансијских средстава;
 • доноси одлуку о висини школарине на предлог Већа;
 • подноси годишњи програм рада Факултета;
 • доноси одлуку о образовању унутрашњих организационих јединица на предлог Већа факултета;
 • подноси оснивачу извештај о пословању најмање једанпут годишње;
 • врши избор екстерног ревизора финансијског пословања Факултета;
 • бира представнике Факултета у Савет Универзитета, на начин утврђен Статутом Универзитета;
 • одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима декана;
 • доноси општа акта у складу са законом;
 • обавља и друге послове утврђене законом, Статутом Универзитета и Статутом Факултета.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас