English   Srpski

Савет факултета

Савет Факултета је орган управљања на Факултету за машинство и грађевинарство који броји 17 чланова, а чине га: 

 • девет представника Факултета и то седам представника које бира Веће Факултета и два представника које бирају запослени у административно-техничкој јединици;
 • три представника студентског парламента;
 • пет представника оснивача које именује Влада Републике Србије.

 Представници Факултета изабрани од стране Наставно-научног већа су: 

 • др Мишо Бјелић, ванредни професор;
 • др Небојша Здравковић, ванредни професор;
 • др Владан Грковић, доцент;
 • др Марина Бошковић, доцент;
 • др Љубиша Дубоњић, ванредни професор;
 • др Братислав Средојевић, ванредни професор;
 • Горан Бошковић, асистент.

Представници Факултета изабрани од стране административно-техничке јединице су: 

 • Виолета Савић;
 • Милена Гочобија. 

Представници Студентског парламента су: 

 • Његош Благојевић, М 5/21;
 • Стефан Аџић, 01/20-Д;
 • Мирослав Видић, М 9/19.

Представници оснивача које именује Влада Републике Србије су:

 • Звонко Туфегџић, дипл. инж. агрономије;
 • Драгутин Јеремић, дипл. инж. заштите на раду;
 • Милан Милошевић, дипл. инж. електротехнике;
 • Миодраг Грачанац, дипл. инж. машинства.

Мандат чланова Савета траје четири године, осим представника студената чији мандат траје две године. Члан Савета може бити члан органа управљања само једне високошколске установе.

Савет факултета је пре свега ангажован на доношењу битних одлука за живот и рад Факултета, као и његов даљи развој. У складу са Статутом Факултета и Законом о високом образовању Савет факултета:

 • доноси Статут Факултета на предлог Већа;
 • бира и разрешава декана и продекане;
 • бира председника и заменика председника Савета;
 • доноси финансијски план на предлог Већа;
 • усваја извештај о пословању Факултета и годишњи обрачун на предлог Већа;
 • усваја план коришћења средстава за инвестиције на предлог Већа;
 • даје сагласност на одлуке о управљању имовином Факултета;
 • даје сагласност на расподелу финансијских средстава;
 • доноси одлуку о висини школарине на предлог Већа;
 • подноси годишњи програм рада Факултета;
 • доноси одлуку о образовању унутрашњих организационих јединица на предлог Већа факултета;
 • подноси оснивачу извештај о пословању најмање једанпут годишње;
 • врши избор екстерног ревизора финансијског пословања Факултета;
 • бира представнике Факултета у Савет Универзитета, на начин утврђен Статутом Универзитета;
 • одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима декана;
 • доноси општа акта у складу са законом;
 • обавља и друге послове утврђене законом, Статутом Универзитета и Статутом Факултета.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас