English   Srpski

Студије машинског инжењерства

Основне академске студије

Студијски програм Основних академских студија (ОАС) – Машинско инжењерство на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву траје 4 академске године, односно 8 семестара, а укупан број бодова, који се по завршетку студија остварује је 240 ЕСПБ. ОАС маш. инж. могу уписати средњошколци, након четворогодишњег средњошколског образовања и положеног пријемног испита из математике према програмима средњег образовања. Звање, које свршени студенти стичу, дипломирани инжењер машинства, је у складу са Листом звања коју утврђује Национални савет за високо образовање.

Студије машинства по новом програму, акредитованом у јулу 2020. године, обухватају како обавезне, тако и изборне предмете из следећих научних области: математике, примењене механике, машинских елемената и конструисања, техничке физике, машинских материјала, аутоматског управљања и флуидне технике, производног машинства, енергетике и заштите животне средине, механизације и носеће конструкције, као и железничког машинства и испитивања конструкција.

Сврха Студијског програма – Машинско инжењерство је стицање фундаменталних знања и овладавање вештинама, карактеристичним за студије технике потребних за успешно обављање професионалних инжењерских задатака и наставак образовања у оквирима светског образовног простора. Студијски програм је јединствен, без изборних модула, и састоји се од обавезних и изборних предмета. Студенти имају на располагању 15 изборних предмета, у оквиру којих бирају само један од понуђених. Избором одговарајуће групе изборних предмета у задња три семестра, студент може да у значајној мери стекне знања о истраживању и развоју метода прорачуна конструкционих решења и инжењерских анализа транспортних система и челичних конструкција, метода пројектовања, прорачуна и испитивања железничких возила.

ОАС – Машинско инжењерство је тако конципиран да његовим завршетком студент стиче компетенције да:

 • препозна, разуме и прецизно формулише техничко-технолошки проблем;
 • систематизује стечена фундаментална знања и прикупљене информације о проблему који треба да се реши;
 • примењује модерне софтверске алате (цртање, моделирање, прорачуни, симулације, оптимизације) из области машинског инжењерства;
 • активно учествује у решавању пројектног задатка комбинујући стечена теоријска знања, практичне вештине и систематизовану базу података и информација;
 • критички размишља у контексту избора решења проблема;
 • перманентно прати и примењује новине у пројектовању машина, уређаја и процеса.

Мастер академске студије

Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Републике Србије је, у октобру 2020. акредитовало студијски програм Мастер академских студија (МАС) – Машинско инжењерство у трајању од 1 (једне) године тј. 2 семестра и са укупним бројем бодова 60 ЕСПБ. Звање, које завршетком овог студијског програма студенти стичу је Мастер инжењер машинства маст. Инж. Маш. Студијски програм МАС – Машинско инжењерство садржи 4 модула:

 • М1 - Пројектовање у машиноградњи;
 • М2 - Производно машинство;
 • М3 - Аутоматско управљање и флуидна техника и
 • М4 - Енргетика и заштита шивотне средине.

Циљеви студијског програма су усмерени ка стицању академских знања и вештина (компетенција), који су усаглашени са нивоом мастер академских студија машинског инжењерства иностраних високошколских установа.

Током студија, студент стиче следеће опште компетенције:

 • проширење и продубљивање знања из фундаменталних области у односу на основу која је стечена на претходном нивоу академских студија;
 • способност примене метода и поступака у оквиру истраживања, што омогућава даље самостално усавршавање и подизање нивоа компетенција;
 • способност критичког сагледавања предности и недостатака постојећих концепата за решење одређеног проблема у циљу налажења иновативног решења;
 • способност да стечено знање и вештине имплементира у конкретним нестандардним ситуацијама при решавању специфичних задатака из области специјализације у оквиру студијског програма;
 • способност решавања конкретних задатака помоћу научних метода и поступака.

Докторске академске студије

Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Републике Србије је, у октобру 2020. акредитовало и студијски програм Докторских академских студија (ДАС) – Машинско инжењерство у трајању од 3 године тј. 6 семестара и са укупним бројем бодова 180 ЕСПБ. Назив дипломе, коју студенти добијају на крају студија је Доктор наука – Машинско инжењерство.

Сврха студијског програма је образовање студената у области машинског инжењерства на нивоу докторских академских студија, односно, образовање кадрова оспособљених да самостално воде оригинална и научно релевантна истраживања и развој нових технологија и поступака који доприносе општем развоју друштва, као и да критички процењују истраживања других. Сврха студијског програма докторских студија је развој науке и критичког мишљења а у складу је са мисијом и циљевима Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву, Универзитета у Крагујевцу.

Циљеви студијског програма докторских академских студија - Машинско инжењерство Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву су:

 • да студентима обезбеди постизање и развој научних компетенција и академских вештина из области машинског инжењерства;
 • да подржи развој креативних способности разматрања проблема и критичког мишљења;
 • да студенти стекну актуелна знања из научне области докторских студија и да се оспособе да самостално и креативно анализирају и решавају веома сложене проблеме;
 • да развије код студената способност за самостално истраживање и тимски рад, као и реализовање научних истраживања на веома високом нивоу;
 • да оспособи студенте да могу самостално да припремају и објављују резултате истраживања на домаћим и међународним скуповима као и у међународним часописима са рецензијама;
 • да оспособи студенте да активно учествују у домаћим и међународним истраживачким пројектима;
 • да помогне студентима у овладавању специфичних практичних вештина потребних за професионалну каријеру;
 • да студенте оспособи за интеграцију најновијих научних сазнања и нових производа и услуга.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас