English   Srpski

Мастер академске студије - Стандарди

Стандард 1. Структура студијског програма

Студијски програм мастер академских студија има назив Машинско инжењерство. Студијски програм садржи све елементе утврђене законом. Садржај студијског програма, правила студирања, права и обавезе студената, као и друга питања релевантна за извођење студијског програма доступна су јавности сваке године као посебна публикација у штампаном и електронском облику.

Студијски програм мастер академских студија машинског инжењерства припада пољу техничко - технолошких наука. Студијски програм траје једну годину; има укупно 60 ЕСПБ бодова; даје академски назив " мастер инжењер машинства".

Услови уписа на студијски програм и други елементи студијског програма и режима студија прописани су Статутом и Правилником о упису студената на студијске програме Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву. Студијски програм садржи обавезне заједничке предмете свих модула и четири изборна модула (М) и то :

 • M1 - Пројектовање у машиноградњи;
 • М2 - Производно машинство;
 • М3 - Аутоматско управљање, роботика и флуидна техника;
 • М4 - Енергетика и заштита животне средине.

На сваком модулу постоје обавезни и изборни предмети модула.

Методе извођења наставе у зависности су од типа наставе и вежби: активна настава (предавања, консултације, менторски рад), самостални рад студената, колоквијуми, испити, стручна пракса и студијски истраживачки рад, израда дипломског рада и др., при чему се посебно води рачуна о активном учешћу и личном укључивању студената у наставни процес преко сталног контакта са наставницима и сарадницима. Вежбе могу бити аудиторне, лабораторијске, рачунарске. Део вежби може се организовати и у фабрикама у окружењу или другим институцијама. Предавања, вежбе, менторски рад одржавају се према распореду сваке недеље у семестру.

Сваки предмет има припадајући број ЕСПБ бодова. Први семестар има укупно 30 ЕСПБ, а у другом семестру мастер рад има 12 ЕСПБ, стручна пракса 3 ЕСПБ и СИР 15 ЕСПБ. Мастер академске студије машинског инжењерства сматрају се завршеним када студент испуни све обавезе предвиђене студијским програмом и оствари најмање 60 ЕСПБ бодова.

Стандард 2. Сврха студијског програма

Сврха студијског програма мастер академских студија машинског инжењерства је образовање студената у складу са потребама друштва, а које обезбеђује стицање и усвајање потребних и корисних знања, професионалних вештина и компетенција за квалитетно, квалификовано и успешно обављање професионалних инжењерских задатака у оквиру нашег и светског тржишта рада, као и да омогући наставак образовања у оквирима ширег образовног простора.

Сврха студијског програма је и да студенти критички мисле у области инжењерске професије, да стекну аналитичке и синтетичке когнитивне способности, да се упознају са методама научно - истраживачког рада и да их конкретно реализују кроз истраживачке задатке у оквиру студијског истраживачког рада и израду дипломског рада.

Остваривањем овако креираног студијског програма едукују се дипломирани инжењери машинства - мастер који поседују посвећеност и компетентност, у европским оквирима и шире, као и знање и оспособљеност за праћење најновијих достигнућа и трендова у предметним областима студијског програма.

Стандард 3. Циљеви студијског програма

Циљеви студијског програма усмерени су на постизање академских вештина и специфичних компетенција из области машинског инжењерства. Да се едукују стручњаци који имају довољно продубљеног знања из области машинског инжењерства. Циљеви су да студенти (примерено мастер академским студијама) стекну знања и специфичне сазнајне и интелектуалне вештине које ће бити у стању применити и интегрисати у мултидисциплинарном контексту при решавању машинско - инжењерских проблема истраживања и развоја .

Циљеви студијског програма су и да се студент оспособи за :

 • разумевање техничко - технолошких проблема и питања из праксе машинског инжењерства, њихово разматрање, анализирање, формулацију и саопштавање (предлагање)
 • стручној и широј јавности;
 • непристрасно и истраживачко приступање проблемима креативним практиковањем системског приступа;
 • разумевање утицаја развоја технике и технологија на радну средину, друштво и животну средину;
 • апстрактни начин мишљења који је способан применити на решавање конкретног случаја ;
 • комуницирање на матерњем и енглеском језику;
 • рад у тиму ;
 • стицање увида у етичке аспекте машинско - инжењерске професије;
 • рад у интернационалном и мултикултурном окружењу .

Посебан циљ студијског програма на факултету је развијање свести код студената о потреби перманентне едукације, целоживотне едукације и самоедукације; о потребама развоја доброг друштва; о императиву заштите животне средине.

Стандард 4. Компетенције дипломираних студената

Студенти који заврше мастер академске студије машинског инжењерства компетентни су да решавају конкретне проблеме из праксе машинског инжењерства као и за (ако то желе) наставак школовања . Они поседују проширена и продубљена фундаментална знања са претходног степена студија која им омогућавају даљи развој, примену идеја, па и истраживачки рад мањег обима. Они су компетентни да примене, интегришу и користе знање и вештине решавања машинско - инжењерских проблема у постојећем и новом окружењу, укључујући у њих личну, друштвену и етичку одговорност. Оспособљени су да јасно и недвосмислено саопште властите резултате и закључке засноване на егзактним и оперативним знањима и рационалним разлозима, и то како стручној јавности, тако и онима који то нису. Свршени студенти студијског програма оспособљени су у вештинама учења и усвајања нових метода и методологија за самостално усмеравање, организацију и постигнућа у њиховом даљем проширењу стечених знања и способности у пракси , као и за наставак школовања .

Опис исхода учења

Очекивани исходи учења свршених студената студијског програма су :

 • владање специфичним знањима и вештинама у области машинског инжењерства сходно прописима земаља Европске Уније, односно интенцијама "Болоњског процеса";
 • темељно познавање и разумевање свих наставно - научних дисциплина одабраног модула;
 • способност решавања конкретних проблема машинске струке применом стручних поступака и научних метода;
 • способност да писмено и усмено презентују резултате свог рада;
 • оспособљеност за коришћење информационо - комуникационих технологија;
 • владање методама и алатима за анализу, синтезу, пројектовање, организацију и управљање производњом;
 • способност тимског рада и етички посвећености понашању по принципима инжењерске етике;
 • способност праћења новина и иновација у струци;
 • тежња ка економски рационалном коришћењу производних и природних ресурса нашег друштва сходно најбољим стручним и етичким убеђењима, уважавајући принципе одрживог развоја;
 • сагледавање машинско - инжењерских проблема у контексту ширих економских, организационих, друштвено - етичких, еколошких односа.

Стандард 5. Курикулум

Студијски програм мастер академских студија Машинско инжењерство, реалиизује се у трајању од два семестра, односно једне године, и носи 60 ЕСПБ бодова. Овај студијски програм представља логичан наставак студијског програма основних академских студија на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву .

Студијски програм мастер академских студија Машинско инжењерство садржи четири модула и то:

 • M1 - Пројектовање у машиноградњи;
 • М2 - Производно машинство;
 • М3 - Аутоматско управљање, роботика и флуидна техника;
 • М4 - Енергетика и заштита животне средине.

Током првог и другог семестра студенти немају заједничке предмета за све модуле, а стручна пракса, СИР и мастер рад су предвиђени у другом семестру и уско су везани за област изборног модула. Сваки модул има своје обавезне и изборне предмете, при чему су неки предмети изборни заједнички за више модула. Изборност на модулима креће се од 25% до 30%, зависно од модула. Мастер рад се ради из области одслушаног предмета модула.

Књига предмета која је саставни део елабората студијског програма мастер академских студија садржи: назив предмета, семестар у којем се предмет слуша, предуслове за похађање предмета, циљ, исходе учења, садржај предмета, препоручену литературу, методе реализације наставе, број часова активне наставе, самосталног рада студента, начин провере знања и начин оцењивања.

Стандард 6. Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма

Студијски програм је усаглашен са савременим светским научним токовима и стањем струке у области машинског инжењерства, а упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским установама, и то:

 1. Универзитет у Даблину, Република Ирска
 2. Универзитет Кингстон, Велика Британија
 3. Универзитет Loughborough, Велика Британија.

Интернет странице тих високошколских установа су:

 1. Dublin City University, Република Ирска, http://www.dcu.ie/
  Master Engineering Qualifier - Mechanical Engineering - http://www.dcu.ie/prospective/deginfo.php?classname=CAMQ#
 2. Kingston University London – UK - http://www.kingston.ac.uk/courses/find-a-course/postgraduate/subject-areas/52-engineering/
 3. Loughborough University, Leicestershire, UK - http://www.lboro.ac.uk
  Mechanical Engineering MSc http://www.lboro.ac.uk/departments/mechman/pg-taught/programmes/mechanicalengineering/

Стандард 7. Упис студената

На одобрен, односно акредитован студијски програм мастер академских студија, могу се уписати кандидати под условима и на начин утврђен Законом, Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета у Крагујевцу, Статутом факултета и Правилником о упису студената на студијске програме Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву.

Одлуку о расписивању конкурса за упис студената на студијске програме који се организују на Факултету доноси Сенат Универзитета у Крагујевцу најкасније пет месеци пре почетка школске године, односно до 25. априла за наредну школску годину. Факултет на основу просторних и кадровских могућности уписује у прву годину мастер академских студија 64 студента.

У прву годину дипломских академских студија – мастер, може се уписати лице које је завршило одговарајуће основне академске студије утврђене студијским програмом и остварило најмање 240 ЕСПБ бодова.

Студијским програмом односно одлуком Већа Факултета утврђује се који су програми основних студија одговарајући за наставак студија на студијском програму. Веће може одредити стручну комисију која ће дати мишљење о евентуалној потреби допунских програмских садржаја које морају савладати студенти у случајевима када студијски програми основних студија нису одговарајући.

Редослед кандидата за упис на прву годину мастер академских студија утврђује се на основу успешности завршетка претходних студија и дефинисан је Правилником о упису студената на студијске програме Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву .

На свакој години студија постоји по један представник из редова наставника и сарадника и чине Комисију за контакт са студентима како би се уочени проблеми брже и ефикасније решили.

Стандард 8. Оцењивање и напредовање студената

Успешност студената у савлађивању појединих предмета непрекидно се прати током наставе и изражава се поенима. Предиспитне обавезе су дефинисане студијским програмом и чине део процеса савладавања знања из области коју обухвата програм наставног предмета.

Настава се изводи кроз предавања и кроз интерактиван рад са студентима, обавезно укључује примере из праксе, тако да подстиче студенте на размишљање и креативност, самосталност у раду и практичну примену стечених знања. Наставник евидентира присуство студената и њихово интересовање у картонима за праћење и евиденцију наставе, а што се исказује кроз поене предиспитних обавеза сваког студента.

Предиспитне обавезе су: редовно похађање часова предавања и вежби, активно учешће у свим облицима наставе, семинарски рад, графички рад, презентација, пројектни задатак, стручна пракса, менторски рад, колоквијуми и друге обавезе предвиђене програмом наставног предмета. Предиспитне обавезе учествују са најмање 30 а највише 70 поена.

Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити највише 100 поена. Резултати постигнути у предиспитним активностима уписују се у индекс.

Провера знања студента се обавља на испиту из сваког наставног предмета. Испит је обавезан и јединствен и полаже се на начин утврђен студијским програмом сваког предмета: усмено или писмено, односно усмено и писмено. Током испита може се проверавати и практично знање студента. Све остале обавезе и активности у вези предиспитних обавеза и испита дефинисане су Правилником о правилима студирања на студијама другог степена Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву и Правилником о условима и начину полагања испита и оцењивању на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву . Укупан успех студената на предмету изражва се оценом од 5 (није положио) до 10 (одличан-изузетан).

Праћење успеха студената као и побољшање квалитета студирања дефинисано је Пословником за обезбеђење квалитета. Посебна анализа се односи на усклађеност метода оцењивања и нивоа стеченог знања и вештина студената у односу на циљеве, садржај и обим студијског програма. Наставници су одговорни да се током оцењивања студената придржавају највиших професионалих кодекса у универзитетском раду, да су објективни, етични и да имају коректан однос према сваком студенту. Ово значи да је наставник у обавези да на захтев студента или неког другог субјекта стави на увид резултате тестова, задатака итд. на основу којих је студент оцењен.

Резултати успеха студената се анализирају на Наставно научном већу факултета и на основу те анализе предузимају се мере неопходне за побољшање квалитета студија.

Стандард 9. Наставно особље

На реализацији студијског програма дипломских академских студија Машинско инжењерство ангажовано је 24 наставника и 17 сарадника. Од броја наставника 8 је у звању редовног професора, 9 у звању ванредног професора, 6 доцената и један наставника страног језика. Број наставника и сарадника у сталном радном односу са пуним радним временом одговара потребама студијског програма и стандардима за акредитацију.

Наставно особље поседује потребне научне, уметничке и стручне квалификације које одговарају образовном научном пољу. Научне и стручне квалификације и задужења наставника могу се видети у Књизи наставника.

Стандард 10. Организациона и материјална средства

За извођење студијског програма обезбеђени су одговарајући људски, просторни, техничко-технолошки, библиотечки ресурси који су примерени карактеру студијског програма и предвиђеним бројем студената.

Факултет поседује укупну површину од 5783.74m2, при чему објекат бр.3 користи по одлуци Општине Краљево, Историјски архив Краљево. Факултет користи 4400.94m2. Настава се изводи у учионицама, амфитеатрима, лабораторијама, рачунарским учионицама. Учионички простор садржи 7 учионица укупне површине 401,19 m2, два амфитеатра укупне површине 254,8 m2, три рачунарске лабораторије укупне површине 172,05 m2. Укупан простор за извођење наставе је 1760,52 m2. Библиотека заузима 39,69 m2 са 8894 библиотечких јединица.

На факултету је реализован информациони систем, као део јединственог информационог система универзитета Србије, чију структуру чини локална УТП мрежа са три чвора и 108 прикључака.

Стандард 11. Контрола квалитета

Факултет спроводи периодичну проверу квалитета саласно одредбама Стратегије за обезбеђење квалитета и Пословником квалитета. У периодичним самовредновањима обавезно су укључени резултата студентских анкета. Самовредновање се спроводи најмање једном годишње.

Са резултатима спроведеног самовредновања и оцењивања квалитета упознају се наставници и сарадници, студенти кроз седнице Наставно научног већа, студенти кроз Студентски парламент и јавност пошто се Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета објављује на веб страници Факултета.

Стандард 12. Студије на даљину

Нису организоване.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас