English   Srpski

Докторске академске студије - Стандарди

Посебан стандард

Ова установа има велики број реализованих научноистраживачких пројеката за потребе привредног окружења. Сходно савременом тренду глобализације научноистраживачког рада, факултет се веома активно укључио у међународне пројекте FP6 и FP7. Такође, сходно новим захтевима за публиковање научних резултата у еминентним светским часописима Факултет се веома интензивно у последње време усмерио на публиковање својих научних резултата у оваквим часописима.

Стандард 1. Структура студијског програма

Докторске студије ове установе су програм последипломског усавршавања студента ради стицања научног звања доктора академских наука – машинско инжењерство. Програм је конципиран тако да се студент оспособи да после завршетка програма и одбране докторске дисертације буде оспособљен за самостална истраживања и остваривање научних и примењених резултата у области машинског инжењерства, применом савремених истраживачких метода уз критично оцењивање резултата истраживања других. Поред тога студент се оспособљава да публикује своје научне резултате у часописима са међународном рецензијом, на међународним скуповима или у облику верификованих истраживачких пројеката. Програм се темељи на природно-математичким дисциплинама, познавању метода научноистраживачког рада и комуникација, методама оптимизације, експерименталног рада које се у својој техничкој примени развијају у низ ужих подручја (транспортне машине, енергетско машинство, аутоматско управљање, конструкције, грађевинске машине, пројектовање помоћу рачунара и др.). Преко основних дисциплина струке као што су механика крутих тела, механика флуида, математичко моделовање процеса и машина, поузданост и др. Програм се састоји од обавезних и изборних предмета, самосталног истраживачког рада и рада на дисертацији и публиковању својих научних резултата, као и обавезно држање наставе на нижим нивоима студија.

Стандард 2. Сврха студијског програма

Сврха студијског програма докторских студија ове установе је образовање студената за професију научног истраживача у домену машинског инжењерства у складу са потребама друштва – привреде.

Машинско инжењерство је изразито широко и интердисциплинарно подручје техничко-технолошких наука. Савремена кретања развоја машинства тражи од инжењера све мање рутинског рада, а све више креативног ангажмана, који се базира на интелектуалним способностима и ширини темељног и стручног образовања. Развој савремених друштава се базира на фундаменталним и примењеним знањима и истраживањима која се одвијају на учењу током целог живота. Очито је да глобализација света, проблеми енергије, хране, воде, екологије и одрживог развоја траже промене у структури наше машиноградње, али повећава примену машинства. Потреба развоја нових предузећа која су спремна да на бази нових знања и искустава на глобалном тржишту остваре успех траже младе стручњаке да на бази нових знања граде сопствену каријеру и гарантују успех предузећа и успех друштва у целини. Ова потреба је посебно изражена у унутрашњем делу Србије. Досадашње искуство и резултати ове установе у свом истраживачком раду и образовању представљају добру основу за развој докторских студија и стварању кадрова за обављање послова развоја у регионалном окружењу. Отуда је и овај програм конципиран тако да оспособљава студента за истраживачки и развојни рад у привреди, а кроз дисертацију се бави темом из домена привредног окружења.

Стандард 3. Циљеви студијског програма

Циљеви студијског програма докторских студија ове установе су постизање високих компетенција (знања и вештина) свршеног студента ових студија заснованих на научним знањима и истраживањима у области машинског инжењерства.

Остварење овог циља води кроз постављене циљеве прве, друге и треће године студијског програма.

Циљеви прве године Докторских студија су:

 • овладавањем математичким апаратом потребног за математичко моделовање машинских објеката и процеса и решавање тих модела,
 • разумевање организације и методологије научноистраживачког рада и комуникација,
 • овладавање методама оптимизације и експеримента и
 • овладавање теоријом и применом механике и управљања као заједничким основама машинске струке.

Циљеви друге године Докторских студија су:

 • овладавање теоријом и праксом изабраног ужег подручја машинске струке и
 • рад у лабораторији и публиковање својих резултата.

Циљеви треће године Докторских студија су:

 • реализација научних истраживања,
 • представљање резултата истраживања на домаћим и међународним скуповима,
 • објављивање резултата у међународним часописима са рецензијом и
 • писање и одбрана докторске дисертације.

Овим циљевима по годинама студија се остварује коначан циљ овог програма школовање кадрова који су у складу са савременим правцима развоја машинског инжењерства као научне дисциплине.

Стандард 4. Компетенције дипломираних студената

Студент који је током докторских академских студија савладао предвиђена знања прописана наставним планом и програмом ових студија стиче научни назива Доктора академских наука – машинско инжењерство. То звање представља највиши степен образовања из области машинства. Доктор академских наука – машинско инжењерство, поред способности стечених на основним академским студијама и на дипломским академским студијама, оспособљен је да:

 • логички правилно мисли, закључује и промишља,
 • доследно и коректно примењује методе и поступке научноистраживачког рада,
 • правилно примењује интердисциплинарни, мултидисциплинарни и трансдисциплинарни приступ у истраживању научних и стручних проблема,
 • самостално или у оквиру научно-истраживачког тима се бави решавањем теоријских и практичних проблема из области машинства, односно да се бави развојним и научноистраживачким радом,
 • професионално критички и самокритички комуницира на матерњем и страном језику,
 • прати и промишља знање на најнапреднијој граници науке о машинству и на граници између области,
 • практикује напредне и специјализоване вештине и технике, укључујући синтезу и евалуацију потребне за решавање критичких проблема у истраживању и иновативности и за проширење или редефинисање постојећих занања или професионалне праксе,
 • формира истраживачке тимове и усмерава их у истраживачком раду при реализацији како домаћих, тако и међународних научноистраживачких пројеката,
 • показује суштински ауторитет, иновативност, самосталност, научни и професионални интегритет и одрживу преданост развоју нових идеја или процеса који су на врху контекста рада или науке, укључујући, пре свега, истраживање у научној области машинства,
 • проширује постојећа знања у оквиру и ван достигнутих граница те се перманентно самостално научно усавршава и професионално напредује,
 • резултати истраживања публикује у домаћим и међународним стручним и научним часописима из уже научне области, односно да их презентује на домаћим и међународним научним скуповима,
 • активно учествује у развоју научног подмлатка и
 • поседује пуну друштвену и еколошку одговорност као и друштвено – етичку, научно – етичку и инжењерско – етичку посвећеност.

Стандард 5. Курикулум

Курикулум је тако постављен да:

 • омогућава континуирано усавршавање свршених студената мастер студија машинског инжењерства,
 • има обавезне и изборне предмете у односу који тражи Стандард,
 • у основи студент има испите у прва три семестра док су остала три семестра намењена за припрему, израду и одбрану дисертације и публиковање својих научних резултата,
 • студенту омогућава стицање научних сазнања и усвајање научних метода у циљу за самостални научноистраживачки рад,
 • је однос фундаменталних, научно-стручних и стручних предмета у складу са савременим развојем и потребама машинског инжењерства,
 • се студент континуирано припрема за израду дисертације и
 • да дисертација обухвата проблематику везану за развој привредног окружења.

Стандард 6. Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма

Овај студијски програм је у основи усклађен са студијским програмима докторских студија машинства високошколских установа Европе по суштини, структури и обиму. Наиме, програм садржи обавезне, теоријско-методолошке и научно-стручне предмете, као и изборне предмете који чине 28% од укупног ангажовања студента на програму. Њихов однос је: 70% су изборни предмети а 30% су обавезни предмети. Остали део (72%) чини самостални истраживачки рад студента, публиковање радова и израда и одбрана докторске дисертације студента. Услови и процедуре везане за упис, полагање испита, израду, оцену и одбрану дисертације су у потпуности усклађене. Часови и предавања трају 15 недеља по три часа и изводе их компетентни наставници. Студент има изабраног ментора од почетка студија који га усмерава у избору изборних предмета и руководи израдом докторске дисертације. Студент је обавезан да учествује у асистирању наставе на нижим нивоима студија.

За илустрацију усклађености наводе се следеће иностране високошколске установе:

Стандард 7. Упис студената

Сагласно циљевима и стратегији свог развоја ова установа се чврсто определила, што показује досадашњи приступ у стварању младих кадрова, који је заснован на поступности, према потребама привредног окружења и могућностима факултета, за квалитет свршеног студента. Отуда се установа чврсто држи високих критеријума при упису нових студената, што показује и квалитет студената прве генерације докторских студија на овом факултету. На овој установи постоји критична маса довољно квалитетних наставника и ментора који могу да остваре постављени циљ у погледу развоја докторских студија које не заостају од квалитета високошколских установа са већом традицијом са очекиваним бројем уписаних студената до десет.

Стандард 8. Оцењивање и напредовање студената

Пошто се ради о релативно малом броју уписаних студената (до десет), онда је оцењивање студената базирано на непрекидном контакту, изради семинарских радова и јавних одбрана својих семинарских радова, уз комбинацију са завршним писменим испитом код неких предмета. Израда семинарских радова је усмерена према припреми за дефинисање и израду докторске дисертације. С обзиром на усмереност докторских студија према привредном окружењу, докторске дисертације се обично базирају на експерименталном раду у лабораторији или у радној организацији. Потврђеност научних резултата се остварује кроз публиковање научних резултата докторанта у еминентним часописима и у реализацији научних пројеката, као и кроз избор компетентне Комисије за оцену и одбрану рада, у којој се обично укључују компетентни наставници са свих машинских факултета у земљи.

Стандард 9. Наставно особље

Како се ова установа 43 године развијала у богатом привредном окружењу индустрије која је обојена тешком машиноградњом, уз чврсту везу са Машинским факултетом у Београду, отуда је то била изванредна прилика да се на овој установи створи веома квалитетан наставнички кадар са богатим искуством у привреди, што потврђује велики број реализованих пројеката чији се резултати представљају сваке треће године на међународном скупу „Heavy machinery” у организацији ове установе. Уз то међународни контакти, усавршавања, међународни пројекти FP6 и FP7, публиковани радови и др. илуструју квалитет ових наставника.

Стандард 10. Организациона и материјална средства

За извођење студијског програма су обезбеђени сви потребни ресурси на факултету, адекватно ситуацији и на другим машинским факултетима. Осим тога имајући у виду оријентацију израде докторских дисертација из програма привредног окружења отуда су ти услови још и повољнији. Како се дисертације базирају на експерименталном раду факултет посебно води рачуна о лабораторијском развоју, уз чврсте везе са привредним окружењем. Факултет располаже великим простором који је намењен за лабораторијски рад и чији је развој у току. Осмишљавање нових програма развоја и њихова реализација ће се базирати на будућим студентима докторских студија уз подршку заинтересованих и тиме омогућити развој Центра за регионални развој.

Стандард 11. Контрола квалитета

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву спроводи периодичну проверу квалитета Студијског програма докторских студија – машинско инжењерство сагласно одредбама процедура које су дефинисане у Пословнику о квалитету и процедури Самовредновања и оцењивања квалитета. У периодичним проверама обавезно су укључени резултати студентских анкета.

Са резултатима спроведеног самовредновања и оцењивања квалитета упознају се наставници и сарадници, студенти кроз седнице Наставно – научног већа, студенти кроз Студентски парламент и јавност пошто се извештај о самовредновању и оцењивању квалитета објављује на веб страници Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас