English   Srpski

Студије Инжењерства заштите на раду

 

Након што је у јуну 2019. године акредитован нови студијски програм, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву академске 2019/2020. године уписује прву генерацију студената на нови студијски програм основних академских студија - Инжењерство заштите на раду. Овај студијски програм је основан у сарадњи са Факултетом техничких наука Универзитета у Новом Саду, а у циљу образовања високостручних кадрова – будућих инжењера заштите на раду који поседују неопходна знања и вештине из основних научних дисциплина (математике, физике, хемије и др.), као и инжењерских области (машинства, електротехнике, грађевинарства и заштите животне средине). Сам студијски програм се бави психо-социјалним и проблемима менталног здравља на радном месту, а такође и познатим хемијским, физичким, механичким и биолошким опасностима који се могу јавити у радној средини. Програмски садржај овог студијског смера омогућује студентима стицање и усвајање широког спектра интердисциплинарних знања, вештина и способности из области заштите животне средине и заштите на раду. По завршетку овог студијског програма  студент стиче следеће компетенције из области заштите на раду:

  • способност анализе, синтезе и предвиђања решења и последица инжењерских проблема;
  • могућност примене стечених знања за решавање комплексних проблема, као и реализовање пројеката из области заштите на раду;
  • разумевање спреге заштите на раду са другим инжењерским областима;
  • могућност овладавања методама, поступцима и процесима истраживања из домена заштите на раду.

Основне академске студије

Основне академске студије инжењерства заштите на раду на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву трају 3 године, односно 6 семестара. Након успешно положених свих испита, као и одбрањеног завршног рада на крају треће године, студенти стичу 180 ЕСПБ и звање - инжењер заштите на раду. Студентима који су стекли звање инжењер заштите на раду пружа се могућност директног наставка студија на Факултету техничких наука у Новом Саду, где могу уписати четврту годину на једном од два понуђена смера:

  • инжењерство заштите на раду и
  • инжењерство заштите животне средине.

Мастер академске студије

 Успешним завршетком и четврте године студија, студенти стичу 240 ЕСПБ и звање – дипломирани инжењер заштите на раду. Након основних студија, студенти добијају прилику да упишу и мастер академске студије на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду, чијим успешним завршетком стичу 300 ЕСПБ и звање – мастер инжењер заштите на раду.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас