English   Srpski

Студије Грађевинског инжењерства

 

У прилог чињеници да Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву иде у корак с временом и прати светске токове, као и реалне потребе тржишта рада за одговарајућим образовним профилима, говори и податак да је Факултет и те како знао да препозна неопходност покретањa новог студијског програма – Грађевинско инжењерство. Наиме, како у Рашком округу ни на једном од постојећих факултета није постојао смер за образовање грађевинских инжењера, а са жељом да дâ свој допинос развоју привреде града Краљева, дана 23. 03. 2012. године на, тада још увек Машинском факултету, акредитован је заједнички студијски програм основних академских студија грађевинског инжењерства Машинског факултета у Краљеву Универзитета у Крагујевцу и Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду. Академске 2012/2013. године уписана је прва генерација бруцоша, будућих дипломираних грађевинских инжењера. С тим у вези, некадашњи Машински факултет у Краљеву, одлуком објављеном у Службеном гласнику 5. октобра 2012. године мења назив у Факултет за машинство и грађевинарство Универзитета у Крагујевцу.

Студије грађевинског инжењерства на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву имају за циљ образовање будућих високостручних грађевинских инжењера, који су стекли сва потребна знања из фундаменталних научних области као што су: математика, физика, механика, статика итд. По завршетку програма основних академских студија Грађевинско инжењерство, студент стиче опште академске и личне способности за:

  • препознавање, описивање и решавање инжењерских проблема;
  • примењивање фундаменталних знања за решавање практичних проблема у грађевинарству;
  • разумевање спреге грађевинских објеката и околине;
  • наставак образовања на дипломским академским студијама из области грађевинарства или других сродних области итд.

Основне академске студије

Студијски програм - Грађевинско инжењерство траје 3 академске године, односно 6 семестара и обухвата како обавезне, тако и изборне предмете. Након успешно положених свих испита, као и одбрањеног завршног рада студенти стичу 180 ЕСПБ и звање - инжењер грађевинарства. Студентима који су стекли звање инжењер грађевинарства пружа се могућност директног наставка студија на Факултету техничких наука у Новом Саду, где могу уписати четврту годину на једном од три смера:

  • конструкције,
  • хидротехника,
  • путеви, железнице и аеродроми.

 Успешним завршетком комплетних основних студија, односно четврте године студенти стичу 240 ЕСПБ и звање – дипломирани инжењер грађевинарства.

Мастер академске студије

Након основних студија, студентима се отвара прилика уписа мастер академских студија на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду, чијим успешним завршетком студенти стичу 300 ЕСПБ и звање – дипломирани грађевински инжењер – мастер.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас