English   Srpski

ОАС Машинство - Заштита од буке и вибрација

  img03   img02  

Нови наставни план

Исходи учења су усклађени са заједничким исходима учења за предмете основних студија машинства дефинисаних током пројекта SENVIBE. Додати су садржаји о утицају вибрација и заштите од вибрација, а остатак садржаја преосталог предмета је прилагођен овој промени. Наслов предмета је сходно томе промењен у "Заштита од буке и вибрација".

 Почетни план предметаИзмењени план предмета
Назив Заштита од буке Заштита од буке и вибрација
Семестар VII VI
Статус Изборни Изборни
Циљ

Стицање знања студената за пројектовање савремених система активне и пасивне заштите од буке. Формирање еколошког става о утицају буке од индустрије, саобраћаја на квалитет живота.

Стицање знања студената за пројектовање савремених система активне и пасивне заштите од буке. Формирање еколошког става о утицају буке од индустрије, саобраћаја на квалитет живота.
Исходи Широко образовање неопходно за сагледавање и разумевање постојећих инжењерских решења у области заштите човекове околине. Способност да се пројектује систем заштите од буке помоћу методологије научене на самом курсу као и на неким од претходних курсева. Способност рада у мултидисциплинарним тимовима.

Студент стиче широко образовање неопходно за сагледавање и разумевање постојећих инжењерских решења у области заштите човекове околине. Развија способност да се препознају извори и појаве буке и вибрација, да се мерењем адекватно карактеришу, а посебно да се идентификују и истраже проблеми буке и вибрација који настају у пракси машинских инжењера, затим способност да се предложе мере за решавање проблема буке и вибрација, изаберу одговарајући стандарди, препоруке и правила која се примењују у индустријском окружењу, и на крају способност да се пројектује систем заштите од буке помоћу методологије научене на самом курсу као и на неким од претходних курсева. Студент развија и способност рада у мултидисциплинарним тимовима.

Структура 45 часова теоријске наставе
30 часова практичне наставе
45 часова теоријске наставе
30 часова практичне наставе
Садржај

Физички и физиолошки концепти буке, мерење буке, Бука у затвореном простору, комунална бука, модели за прогнозу буке, оцена буке и контрола буке.

Физички и физиолошки концепти буке, мерење буке, бука у затвореном простору, комунална бука, модели за прогнозу буке, оцена буке и контрола буке. Апсорпциони материјали за заштиту од буке. Методе за одређивање коефицијента звучне апсорпције. Акустичка обрада просторија. Прорачун звучних баријера. Порозни апсорбери, механички апсорбери, акустички резонатори.

Методе

Предавање се изводе приказивањем презентација тема на видео пројектору.

На вежбама се раде задаци из области које су излагане на предавањима. У сарадњи са наставником на вежбама студенти раде тимски пројекат.

Студенти у лабораторији или на терену врше мерења из области које су обрађиване на предавањима. У сарадњи са наставником и асистентом на вежбама студенти раде тимски пројекат тематски везан за заштиту од буке.

Теоријска настава у облику предавања. Практична настава. Аудиторне и лабораторијске вежбе, израда пројектног задатка.

Студенти у лабораторији или на терену врше мерења звучног притиска, интензитета звука, времена реверберације, изолационе моћи свих врста преграда. Израчунавање нивоа звучне снаге извора на основу мерења нивоа звучног притиска и нивоа интензитета звука.

Мерење и анализа широкопојасних параметара буке, анализа буке у временском и фреквенцијском домену. Мерење вибрација површина крутих тела које представљају извор звука.

У сарадњи са наставником и асистентом на вежбама студенти раде тимски пројекат, тематски везан за заштиту од буке.

Лабораторијски и практични рад се изводи у Лабораторији за акустику и техничку дијагностику.

Литература
  • М. Прашчевић, Бука у животној средини, ФЗНР, Ниш, 2005
  • Р. Узуновић, Заштита од буке и вибрација, Лола институт,Београд,1997
  • Презентације са предавања које се налазе на сајту факултета.
  • Прашчевић М., Цветковић Д., Бука у животној средини, Факултет заштите на раду Универзитета у Нишу, Ниш, 2005, ISBN 86-80261-53-X
  • Узуновић Р., Заштита од буке и вибрација, Лола институт, Београд,1997.
  • Тодоровић Д., Салом И., Акустика – збирка решених проблема, Академска мисао, Београд, 2006, ISBN 86-7466-265-X
  • Malcolm J. Crocker, Handbook of Noise and Vibration Control, John Wiley & Sons, Inc., 2007

Нови наставни материјали

Звучни калкулатор, web-апликација која омогућава прорачуне основних карактеристика звука и буке.

Коефицијент звучне апсорпције, веб апликација која омогућава израчунавање коефицијента апсорпције звука звучним баријерама направљеним од различитих материјала.

PPT презентација предавања

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас