English   Srpski

ОАС Грађевинарство - Заштита од буке у грађевинарству

  img03   img02  

Нови наставни план

„Заштита од буке у грађевинарству“ је нови предмет.

Назив Заштита од буке у грађевинарству
Семестар VI
Статус Изборни
Циљ Стицање знања студената о елементима звучне заштите у зградама и принципима решавања звучне заштите.
Исходи

Студент је способан да:

 • препозна и истражује проблеме повезане са буком и вибрацијама;
 • препозна појаве изворе буке и вибрација и карактерише их мерењима;
 • мери ваздушни и ударни звук;
 • предлаже мере за решавање проблема са буком и вибрацијама;
 • разуме главне утицаје буке и вибрација изазваних саобраћајем и другим људским делатностима на човека и грађевинске објекте;
 • разуме принципе заштите од структурног звука и осталих елемената од значаја за звучну заштиту;
 • сагледава и разуме постојећа инжењерска решења у областима акустике просторија и грађевинске акустике;
 • препозна и одабере одговарајуће стандарде, препоруке или прописе који се односе на одређено окружење;
 • дефинише акустички квалитет грађевинских елемената у складу са захтевима стандарда и другог законодавства;
Структура 45 часова теоријске наставе
30 часова практичне наставе
Садржај

Физички концепти буке, мерење буке, бука у затвореном простору, елементи звучне заштите у зградама, принципи решавања звучне заштите у зградама, акустички квалитет грађевинских елемената, пројектна документација и процедура техничког пријема са становишта звучне заштите.

Студенти у лабораторији или на терену врше мерења звучног притиска, интензитета звука, времена реверберације, изолационе моћи свих врста преграда. Мерење и анализа широкопојасних параметара буке, анализа буке у временском и фреквенцијском домену.

Методе

Теоријска настава у облику предавања, рачунске вежбе на табли са учешћем студената, експериментални рад у лабораторији са писањем извештаја и одбраном добијених резултата.

Лабораторијски и практични рад се изводи у Лабораторији за акустику и техничку дијагностику и у теренским условима.

Литература
 • Куртовић Х., Основи техничке акустике, Научна књига, Београд, 1982
 • Мијић М., Акустика у архитектури, Наука, 2001
 • Прашчевић М., Цветковић Д., Бука у животној средини, Факултет заштите на раду Универзитета у Нишу, Ниш, 2005, ISBN 86-80261-53-X
 • Malcolm J. Crocker, Handbook of Noise and Vibration Control, John Wiley & Sons, Inc., 2007
 • J.E.F. Foreman, Sound Analysis and Noise Control, Van Nostrand Reinhold, New York, 1990, ISBN: 978-1-4684-6679-9
 • D.A. Bies et al, Engineering Noise Control, CRC Press, 2018, ISBN 9789-1-138-30690-5

Нови наставни материјали

Звучни калкулатор, web-апликација која омогућава прорачуне основних карактеристика звука и буке.

Коефицијент звучне апсорпције, веб апликација која омогућава израчунавање коефицијента апсорпције звука звучним баријерама направљеним од различитих материјала.

Време реверберације, веб апликација која омогућава израчунавање времена реверберације у просторији чији су зидови обложени различитим материјалима.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас