English   Srpski

ОАС Машинство - Техничка физика

  img03   img02  

Нови наставни план

Исходи учења су хармонизовани са исходима учења модула за предмете из области физике дефинисаним током SENVIBE пројекта. У наставном плану предмета је модификовано поглавље посвећено таласним процесима тако да сада садржи модуо посвећен буци и вибрацијама. Да то било ефикасно, цело поглавље је измењено, због чега су дизајнирани нови наставни материјали.

 Почетни план предметаИзмењени план предмета
Назив Физика  Техничка физика
Семестар I II
Статус Обавезни Обавезни
Циљ

Предмет треба да студентима пружи увид у заједничке физичке основе објеката и процеса којима се машинство бави, као и да их уведе у егзактни приступ проучавању тих објеката и процеса.

Предмет треба да студентима пружи увид у заједничке физичке основе објеката и процеса којима се машинство бави, као и да их уведе у егзактни приступ проучавању тих објеката и процеса.
Исходи Разумевање основних закона и концепција физике.

Након одслушаног курса и положеног испита студент:

 • познаје јединице СИ система и врши прерачунавање јединица ван СИ система у СИ систем; разуме грешку мерења и уме да одреди апсолутну и релативну грешку мерења и израчунавања;
 • разуме основне физичке концепције, уме да дефинише одговарајуће физичке величине и формулише законе који се на њих односе;
 • познаје фундаменталне интеракције и разуме како електромагнетске интеракције уређују структуру атома и тела, односно гравитационе интеракције уређују структуру космоса; зна да дефинише и израчуна макроскопске силе и са њима повезане енергије;
 • разуме значење и основне карактеристике механичких таласа (посебно буку и вибрације) и електромагнетских таласа (посебно светлост) и са њима повезаних појава; препознаје примере у којима се наведени таласи појављују, идентификујући њихове позитивне и негативне аспекте;
Структура 45 часова теоријске наставе
30 часова практичне наставе
45 часова теоријске наставе
30 часова практичне наставе
Садржај

Појмови и врсте физичке величина и јединица, правила димензионе анализе и правила претварања физичких јединица.

Основне физичке концепције којима се егзактно описује природа: концепција материје (супстанције и физичког поља), промене, кретања, силе, енергије, система, симетрије и закона одржања.

Интеракције у природи: фундаменталне интеракције са проучавањем структуре материје до атомског нивоа, и макроскопске силе које делују међу објектима у машинској техници.

Таласни процеси: механички таласи са проучавањем звука и електромагнетски таласи са проучавањем простирања светлости.

Појмови и врсте физичке величина и јединица, правила димензионе анализе и правила претварања физичких јединица.

Појам мере физичке величине, директних и индиректних мерења и грешке директних и индиректних мерења.

Основне физичке концепције којима се егзактно описује природа: концепција материје (супстанције и физичког поља), промене, кретања, силе, рада, енергије, система, симетрије и закона одржања; примена основних физичких концепција на важне случајеве кретања – праволинијско кретање, кретање у гравитационом пољу Земље, кружно кретање, периодична кретања са осциловањем, судари;

Интеракције у природи: фундаменталне интеракције са проучавањем структуре материје од космоса (Кеплерови закони) до атомског нивоа (Боров модел атома); силе међу градивним честицама и појмови унутрашње енергије, топлоте са принципима термодинамике, проучавање структуре тела у различитим агрегатним стањима, фазе и фазни прелази и појмови латентне топлоте; и макроскопске силе које делују међу објектима у машинској техници (сила нормалне реакције, силе притиска и потиска, еластичне силе, силе површинског напона, силе сувог и вискозног трења).

Таласни процеси: појам, врсте, типови и брзина таласа; облици таласа, карактеристике транзијената, континуалних таласа, периодичних и хармонијских таласа; Доплеров ефекат; спектар периодичних таласа, класификација механичких и електромагнетских таласа према таласној дужини; настајање и простирање таласа, појмови таласног фронта и таласног зрака, суперпозиције и Хајгенсов принцип; енергија и интензитет таласа, ниво звука и звучни притисак; интерференција таласа и стојећи таласи, дифракција и дифракциона решетка, дисперзија таласа; рефлексија и трансмисија таласа, закони одбијања и преламања таласа, тотална рефлексија; појам вибрација, вибрације штапова, сопствене и принудних вибрације, резонанција; вибрације и емисија звука.

Методе   Теоријска настава у облику предавања, рачунске вежбе на табли са учешћем студената, експериментални рад у лабораторији са писањем извештаја и одбраном добијених резултата.
Литература
 • проф. др. Милош Вујовић: "Физика", скрипта Машинског факултета у Краљеву, Краљево 2002
 • проф. др Г. Димић: "Збирка задатака из физике", Грађевинска књига, Београд, 1989
 • проф. др Златан Шошкић, „Рачунске вежбе из Физике – Практикум“, Машински факултет Краљево, Краљево 2011
 • проф. др Златан Шошкић, „Лабораторијске вежбе из Физике – Практикум“, Машински факултет Краљево, Краљево 2011
 • проф. др. В. Вучић: "Основна мерења у физици", Научна књига, Београд 1984
 • проф. др. Милош Вујовић: "Физика", скрипта Машинског факултета у Краљеву, Краљево 2002
 • проф. др Златан Шошкић, Збирка задатака из техничке физике, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву, 2016, Краљево 2011
 • проф. др Златан Шошкић, Рачунске вежбе из Физике – Практикум, Машински факултет Краљево, Краљево 2011
 • проф. др Златан Шошкић, Лабораторијске вежбе из Физике – Практикум, Машински факултет Краљево, Краљево 2011
 • проф. др. В. Вучић: "Основна мерења у физици", Научна књига, Београд 1984

Нови наставни материјали

Звучни калкулатор, web-апликација која омогућава прорачуне основних карактеристика звука и буке.

PPT презентација предавања за модуо „Механички таласи – бука и вибрације“

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас