English   Srpski

Folder Правилници

Categories

Folder Архива
Select Toggle Title
pdf Правилник о правилима студирања на основним и мастер академским студијама
pdf Правилник о раду Алумни клуба
pdf Правилник о дуалном моделу студија
document Начин вредновања резултата државне матуре при упису студената на Факултет за машинство и грађевинарство
pdf Правилник о спречавању и заштити од сексуалног узнемиравања на Универзитету у Крагујевцу
pdf Правилник о поклонима
pdf Правилник о дисциплинској одговорности студената
pdf Правилник о условима, начину и поступку избора у стручна звања
pdf Сагласност на листу категорија документарног материјала са роковима чувања
pdf Правилник о канцеларијском и архивском пословању
pdf Правилник о стручној пракси
pdf Правилник о поступку спровођења пописа имовине и обавеза
pdf Правилник о буџетском рачуноводству
pdf Правилник о пријави, изради и одбрани завршног рада
pdf Одлука о изменама и допунама правилника о пријави, изради и одбрани завршног рада - одлука бр. 736/11 од 23.09.2021. године
pdf Правилник о издавачкој делатности
pdf Одлука о изменама и допунама Правилника о издавачкој делатности - одлука бр. 126/2 од 28.2.2022. године
pdf Прилог одлуци о изменама и допунама Правилника о издавачкој делатности - прилог бр. 1 - шаблон корица
pdf Правилник о раду од 17.3.2016. године
pdf Одлука о изменама и допунама Правилника о раду - одлука бр. 1163 од 26.10.2020. године
pdf Одлука о изменама Правилника о раду - одлука бр. 942/2 од 27.6.2019. године
pdf Одлука о изменама и допунама Правилника о раду - одлука бр. 828/1 од 13.7.2018. године
pdf Одлука о изменама и допунама Правилника о раду - одлука бр. 620/5 од 18.5.2018. године
pdf Одлука о изменама и допунама Правилника о раду - одлука бр. 175/3 од 23.2.2018. године
pdf Одлука о изменама и допунама Правилника о раду - одлука бр. 1916/3 од 27.11.2017. године
pdf Правилник о организацији и систематизацији послова
pdf Одлука о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова - одлука бр. 1063. од 29.11.2023. године
pdf Одлука о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова - Одлука бр. 544. од 19.7.2022. године
pdf Одлука о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова
pdf Одлука о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова - одлука бр. 1028 од 15.7.2019. године
pdf Правилник о безбедности и здрављу на раду
pdf Правилник о дисциплини и понашању запослених
pdf Правила заштите од пожара
pdf Правилник о условима, начину и поступку избору сарадника ван радног односа
pdf Правилник о условима, начину и поступку избора у звање сарадника ФМГКВ
pdf Одлука о Изменама и допунама Правилника о условима, начину и поступку избора у звање сарадника ФМГ Краљево - одлука бр. 627 од 18.5.2018. године
pdf Правилник о раду библиотеке
pdf Правилник о уџбеницима и другим наставним средствима
pdf Правилник о образовању и стручном усавршавању наставника и сарадника
pdf Правилник о обављању стручне праксе студената
pdf Правилник о извођењу приступног предавања
pdf Правилник о канцеларијском и архивском пословању
pdf Програм основне обуке радника из области заштите од пожара
pdf Правилник о унутрашњем узбуњивању
pdf Одлука о одређивању лица за пријем информације и вођењу поступка у вези са узбуњивањем
pdf Правилник о мерилима школарине
pdf Правилник о стицању и расподели прихода
pdf Одлука о изменама Правилника о стицању и расподели сопствених прихода - одлука бр. 895/3 од 22.10.2021. године
pdf Одлука о изменама и допунама Правилника о стицању и расподели сопствених прихода - одлука бр. 828 од 13.7.2018. године
pdf Кодекс о академском интегритету Факултета
pdf Правилник о научноистраживачкој, иновационој и стручној делатности
pdf Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту
pdf Правилник о упису студената на студијске програме I и II степена академских студија
pdf Одлука о условима за упис наредне године студија
pdf Одлука о изменама и допунама одлуке о условима за упис наредне године студија - одлука бр. 1530/6 од 12.11.2019. године
pdf Правилник о правилима студирања на докторским академским студијама
pdf Правилник о методологији рангирања студената при упису више године студија и избору изборних предмета
pdf Одлука о изменама и допунама Правилника о методологији рангирања студената при упису више године студија и избору изборних предмета - одлука бр. 803/1 од 27.9.2023. године3
pdf Одлука о изменама и допунама правилника о упису студената на студијске програме првог и другог степена академских студија
pdf Одлука о допунама правилника о правилима студирања на основним и мастер академским студијама - одлука бр. 214 од 2.4.2021. године
pdf Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке
pdf Правилник о заштити података о личности
pdf Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас