English   Srpski

Основни задаци и циљеви

Основни задаци

Имајући у виду место и улогу Факултета као образовно-научне установе, као и јасно дефинисану мисију и визију, Савет Факултета је, на предлог Наставно-научног већа Факултета, утврдио следеће основне задатке:

 • задовољавање потреба корисника - студената у домену основних, дипломских и докторских студија, као и посебних програма за стално стручно усавршавање у домену машинског инжењерства;
 • обављање научно-истраживачке делатности, самостално или у сарадњи са другим организацијама и високошколским установама у земљи и иностранству;
 • примена развијених техничко-технолошких решења у пракси;
 • публиковање научних и стручних сазнања и резултата доступних широј научно-стручној јавности;
 • организовање научно-стручних скупова;
 • развој библиотеке и информационог система;
 • стална усаглашеност са актуелним научним и стручним сазнањима и потребама привреде, односно друштва у целини;
 • развој културног и спортског живота на Факултету;
 • задовољење потреба осталих корисника из области услуга Факултета.

Овако исказани основни задаци показују друштвену оправданост постојања овог Факултета, одређују правац његове делатности и обезбеђују достојанствено место Факултета међу другим сродним факултетима и на Универзитету.

Основни задаци (општи услови квалитета факултета) утврђени су од стране Комисије за обезбеђење квалитета, односно Стратегијом за обезбеђење квалитета, усвојеном од стране Савета Факултета, а на предлог Наставно-научног већа Факултета.

Основни циљеви

Основни циљеви факултета произилазе из основних задатака и служе управљачкој структури Факултета, као водич за остваривање мисије и визије Факултета.

Основни циљеви Факултета су:

 • стално унапређење свих процеса рада, првенствено образовног и научно-истраживачког процеса;
 • прилагођавање студијских програма светским достигнућима у науци и образовању и потребама привреде;
 • стално усавршавање наставног и научног кадра;
 • сарадња са привредним и друштвеним организацијама у циљу решавања техничких проблема и подстицање развоја;
 • омогућавање мобилности студената и наставног особља;
 • обезбеђење дефинисаног броја уписаних студената, квалитета и ефикасности њиховог студирања;
 • сарадња са другим сродним факултетима у земљи и иностранству;
 • активна улога Факултета на Универзитету;
 • активна улога у развоју града Краљева, регионалног и привредног окружења;
 • укључивање у државне и европске пројекте;
 • развој научно-наставног подмлатка Факултета;
 • развој информационог система;
 • подстицање културног и спортског живота студената и запослених;
 • стално унапређење система менаџмента квалитетом;
 • стално подстицање марљивости, одговорности, креативности и инвентивности у функцији развоја Факултета.

Конкретни циљеви

Конректни циљеви се дефинишу за сваку пословну годину, исказују и прате кроз Програм рада и Извештај о раду. Руководство Факултета управља реализацијом постављених циљева, стално их преиспитује и подешава у складу са захтевима корисника, променама у науци и друштву, као и циљевима високог образовања Републике Србије.

Print

FMGKV

Faculty of Mechanical and Civil Engineering in Kraljevo

Dositejeva 19
36000 Kraljevo
Republic of Serbia

+381 (0)36 383 269

Follow us