English   Srpski

Катедре

Задаци катедре

Катедра је наставно-научна јединица, која се бави наставним и научним радом у циљу остваривања студијских програма на свим степенима студија, реализује програме образовања током читавог живота ван оквира студијских програма за које добије дозволу за рад као и осталим облицима стручног образовања и усавршавања.

Катедре се оснивају за једну или више сродних ужих научних области са циљем координисања наставног и научног рада у оквиру тих области на Факултету. Катедру чине сви наставници и сарадници који су у радном односу на Факултету, а изводе образовно-стручни рад из ужих научних области за које је катедра основана.

На Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву реализовање студијских програма обавља се кроз наставу на шест катедри:

Катедра:

 • предлаже наставни програм наставних предмета катедре,
 • стара се о нормалном одвијању наставе у смислу њене покривености наставницима и сарадницима, училима и потребном литературом на наставним предметима у оквиру Катедре,
 • организује предавања, семинаре и друге облике рада за остваривање програма научног усавршавања,
  утврђује уџбенике и литературу које студент може да користи за савлађивање садржаја наставних предмета,
 • предлаже рецензенте за уџбенике, скрипте и друге публикације,
 • предлаже декану расписивање конкурса за попуну радног места или за избор у више звање наставника или сарадника за уже научне области катедре и предлаже Већу чланове Комисије за припрему извештаја по конкурсу,
 • утврђује предлог за шефа катедре,
 • организује лабораторије ради обављања делатности основних, развојних и примењених истраживања за потребе наставе и сарадње са привредом,
 • даје мишљење о програму научних истраживања и о научним радовима у којима учествују наставници и сарадници Катедре,
 • даје мишљење Већу о ангажовању стручних, научних, и културних радника као и студената у складу са одредбама овог Статута,
 • разматра услове и стандарде наставе и даје предлоге за њихово побољшање,
 • анализира успех студената и квалитет извођења наставе и даје предлоге за побољшање,
 • прати и обезбеђује равномерност оптерећења наставника и асистената у настави и води рачуна о равномерном распоређивању асистената по предметима катедре,
 • даје предлоге за стручно усавршавање наставног кадра у земљи и иностранству,
 • доноси одлуку о називу теме и саставу комисије за оцену и одбрану завршних, дипломских и мастер радова,
 • обавља и друге послове у складу са законом и општим актима Факултета.

Радом катедре руководи шеф катедре. Административне послове на катедри врши секретар катедре.

Print

FMGKV

Faculty of Mechanical and Civil Engineering in Kraljevo

Dositejeva 19
36000 Kraljevo
Republic of Serbia

+381 (0)36 383 269

Follow us