English   Srpski

Упис студенaта виших година

Сви студенти су дужни да регулишу свој статус уписом у 2023/2024. школску годину. Упис године ће се обавити у периоду од 18. септембра до 6. октобра 2023. године, у студентској служби ФМГ Краљево, од 10:00 до 12:00 часова.

За упис године потребно је:

 1. Да су заведене све оцене (проверити на свом електронском налогу);
 2. Два обрасца ШВ-20 које можете преузети са линка испод (документ одштампати двострано, на једном листу)
  pdfШВ-20
 3. Један семестрални лист (купује се у скриптарници)
  pdfСеместрални лист
 4. Студентски индекс, уредно попуњен (потписи са предавања, вежби и осталих обавеза из протекле школске године) ради овере семестра
 5. Да су измирена сва дуговања према Факултету из претходне године;
 6. Уплата за упис године са позивом на број у износу од 3.500,00 дин (са позивом на број, преко студентског налога).
 7. Уплата прве рате или целе школарине (по избору) за нову школску годину (такође са позивом на број, преко студентског налога).
 8. Студенти су обавезни да пре уписа пријаве све предмете које желе да слушају и полажу у школској 2023/2024. години путем својих налога на сервису еСтудент. Студент мора да пријави минимално 37 ЕСПБ бодова, а може да пријави максимално 78 ЕСПБ бодова. Студент не може пријавити предмете из наредне године ако није пријавио све неположене предмете из претходних година. Самофинансирајући студенти плаћају све пријављене бодове, буџетски плаћају бодове које су пијавили преко 60 ЕСПБ бодова.
  pdfЦеновник
 9. Самофинансирајући студенти, и буџетски студенти који су пријавили преко 60 ЕСПБ бодова, попуњавају два примерка уговора о школовању, који се налази на сајту Факултета и који прилажу уз осталу документацију.

docУговор о студирању на студијском програму основних академских студија машинско инжењерство
docУговор о студирању на студијском програму основних академских студија грађевинско инжењерство
docУговор о студирању на студијском програму основних академских студија инжењерство заштите на раду
docУговор о студирању на студијском програму мастер академских студија машинско инжењерство
docУговор о студирању на студијском програму докторских академских студија машинско инжењерство

УПИС ГОДИНЕ

Члан 102. и 103. Закона о високом образовању:

Студент који у текућој школској години оствари 48 ЕСПБбодова има право да се у наредној школској години финансира из буџета ако се рангира у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета у складу са овим законом.

 • За упис у наредну годину студија, студент мора да освоји 48 ЕСПБ бодова за упис на буџет или 37 ЕСПБ бодова за упис у статусу самофинансирајућег студента У ТОКУ ШКОЛСКЕ ГДИНЕ
 • Самофинансирајући студент стиче право на упис: друге године ако је у току претходног школовања остварио укупно најмање 37 ЕСПБ; треће године ако је у току претходног школовања остварио укупно најмање 74 ЕСПБ; Четрврте године ако је у току претходног школовања остварио укупно најмање 111 ЕСПБ. 
 • Студент који у последњој години студија има статус студента који се финансира из буџета, задржава право да се финансира из буџета најдуже годину дана по истеку редовног трајања студија (односи се на ОАС и МАС).

Студенти су у  обавези да упис године изврше у предвиђеном року, у супротном ће сносити додатне финансијске трошкове према ценовнику!

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас