Упис на мастер академске студије

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву у школској 2021/2022. години врши упис у прву годину МАСТЕР академских студија 35 студената на терет буџета Републике Србије на модулима:

Услови за упис:

На мастер академске студије могу се уписати лица која су завршила основне академске на одго-варајућем акредитованом студијском програму машинско инжењерство, или на сродном студиј-ском програму и остварила најмање 240 ЕСПБ бодова.

Максималан број студената који се може уписати на један модул је 15. Начин бодовања и ранги-рање кандидата ближе су дефинисани Правилником о упису студената на студијске програме I и II степена академских студија Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву.

ПРВИ Конкурсни рок: (од 30. септембра до 8. октобра 2021.)

ТЕРМИН АКТИВНОСТ
30. септембра и 1. октобра 2021. год,
од 9.00 до 14.00 часова
Пријављивање кандидата у Студентској служби факултета
4. октобра 2021. год.  Објављивање прелиминарне ранг листе
5. октобра 2021. год.  Достављање евентуалних приговора на ранг листу
6. октобра 2021. год.  Доношење одлуке Декана о поднетим приговорима
7. октобра 2021. год.  Објављивање коначне ранг листе
8. октобра 2021. год. 
од 10.00 до 14.00 часова
Упис кандидата

Потребна документа:

Штампа