Веће ментора

Веће ментора је стручни орган Факултета. Веће чине наставници и сарадници, који испуњавају услове за ментора, а који су дефинисани стандардима за акредитацију студијских програма докторских студија. Мандат чланова Већа траје једну школску годину. Састав Већа ментора утврђује се на првој конститутивној седници, на којој се, јавним гласањем, бирају председник и заменик председника на период од једне године. Декан не може бити председник Већа ментора.

Надлежности Већа ментора су да:

Print