English   Srpski

Први конкурс за упис 2022/2023. године

REX 0140

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу расписује први конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија, школске 2022/2023. године:

Студијски програм Начин финансирања УКУПНО
Број студената чије се студије финансирају из буџета Број студената који сами сносе трошкове студија
Машинско инжењерство 80 4 84
Грађевинско инжењерство 40 3 43
Инжењерство
заштите на раду
40 2 42


Одлуком Владе Републике Србије, такође је утврђен и број студената чије ће студирање бити финансирано из буџета Републике Србије на основу афирмативних мера:

СтудентиБРОЈ СТУДЕНАТА НА БУЏЕТУ
са инвалидитетом 2
припадници ромске националности 2
држављани Републике Србије који су у школској
2021/2022. години средњу школу завршили у иностранству
2

Услови за упис

У прву годину основних академских студија на студијске програме машинско инжењерство и грађевинско инжењерство има право да се упише лице са завршеном средњом школом у четворогодишњем трајању, које положи пријемни испит из МАТЕМАТИКЕ и заузме место на ранг листи у оквиру броја студената који Факултету одобри Универзитет у Крагујевцу и Влада Републике Србије за упис у прву годину основних академских студија.

У прву годину основних академских студија инжењерство заштите на раду има право да се упише лице са завршеном средњом школом у четворогодишњем трајању, које положи пријемни испит из МАТЕМАТИКЕ или МАТЕМАТИКЕ СА ПРОВЕРОМ СКЛОНОСТИ и заузме место на ранг листи у оквиру броја студената који Факултету одобри Универзитет у Крагујевцу и Влада Републике Србије за упис у прву годину основних академских студија.

Мерила за утврђивање редоследа кандидата

Редослед кандидата за упис на основне академске студије утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту. Општи успех постигнут у средњем образовању бодује се тако што се збир просечних оцена са све четири године средње школе помножи бројем 2, при чему је максимални број поена које кандидат стиче по овом основу једнак 40. Резултати постигнути на пријемном испиту бодују се максимално са 60 поена. Максималан број поена које кандидат може да оствари при рангирању је 100.


Кандидат, који је као ученик III или IV разреда средње школе освојио једно од прва три појединачна места на републичком такмичењу које организује ресорно Министарство или на међународном такмичењу из Математике, не полаже пријемни испит. Таквом кандидату вреднује се пријемни испит максималним бројем бодова.


Студентима који су положили пријемни испит из математике на другим сродним техничким факултетима чији је оснивач Република Србија признају се резултати пријемног испита и могу се уписати на Факултет без поновног полагања пријемног испита.


Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и има више од 51 бода.

Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент уколико се на ранг листи налази до утврђеног укупног броја студената и има најмање 30 бодова.

Кандидати су дужни да се придржавају утврђених рокова за упис. Ако се кандидат који је остварио право на упис по Конкурсу не упише у предвиђеном року, Факултет ће уписати уместо њега следећег кандидата, према редоследу на коначној ранг листи, у року утврђеном Конкурсом.

Програм за полагање пријемног испита и детаљна обавештења могу се добити путем:

  • телефона: 036/383-377; 383-378,
  • е-поште: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас