Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу

 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Упис на факултет за 2020/2021. годину

Факултет за машинство и грађевинарство позива све кандидате за упис да се пријаве преко формулара на ОВОМ ЛИНКУ.

 

У првом конкурсном року (јунски конкурс) школске 2020/2021. године, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву врши упис у I годину Основних академских студија на студијскe програмe Машинско инжењерство - 80 студената, Грађевинско инжењерство - 40 студената и Инжењерство заштите на раду - 40 студената који се финансирају из буџета Републике Србије.

Поред тога ФМГ Краљево врши упис и по 2 самофинансирајућа студента на студијским програмима Машинско инжењерство и Грађевинско инжењерство.

ЗА СВЕ СТУДЕНТЕ ВАН КРАЉЕВА ЈЕ ОБЕЗБЕЂЕН СМЕШТАЈ У СТУДЕНТСКОМ ДОМУ.

 

Важни датуми за упис

 • Термини за пријављивање кандидата за полагање пријемног испита: од 19. јуна преко ОНЛИНЕ ОБРАЗЦА током целог дана или од 24., 25. до 26. јуна од 09:00 до 14:30 часова у просторијама Студентске службе
 • Термин за полагање пријемног испита из Математике: 29. јун са почетком од 11:00 до 13:00 часова
 • Термин за полагање пријемног испита из Математике са провером склоности: 30. јун са почетком од 11:00 до 13:00 часова
 • Објављивање прелиминарне ранг листа: 1. јул до 15:00 часова
 • Објављивање коначне ранг листа: 2. јул
 • Упис кандидата од 6. до 8. јула од 10:00 до 14:00 часова у просторијама Студентске службе Факултета

 

Пријављивање на конкурс

Пријављивање кандидата обавиће се електронски путем ОНЛИНЕ ОБРАЗЦА, односно могу се појавити и у просторијама Студентске службе Факултета. Приликом пријаве на конкурс кандидати скенирају ФОТОКОПИЈЕ и то: 

 • извод из матичне књиге рођених,
 • сведочанства за сва четири разреда завршене средње школе,
 • диплому о положеном завршном односно матурском испиту.
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (у износу од 3.500,00 динара),

  (Пример попуњене уплатнице)

 

Пријемни испит

НА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ОБАВЕЗНО ПОНЕТИ ЛИЧНУ КАРТУ ИЛИ ПАСОШ, ЗАШТИТНУ МАСКУ, ОБИЧНУ И ХЕМИЈСКУ ОЛОВКУ.

 

Мерила за утврђивање редоследа кандидата

Редослед кандидата за упис на основне академске студије утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту. Општи успех постигнут у средњем образовању бодује се тако што се збир просечних оцена са све четири године средње школе помножи бројем 2, при чему је максимални број поена које кандидат стиче по овом основу једнак 40. Резултати постигнути на пријемном испиту бодују се максимално са 60 поена. Максималан број поена које кандидат може да оствари при рангирању је 100.

Кандидат, који је као ученик III или IV разреда средње школе освојио једно од прва три појединачна места на републичком такмичењу које организује ресорно Министарство или на међународном такмичењу из Математике, не полаже пријемни испит. Таквом кандидату вреднује се пријемни испит максималним бројем бодова.

Студентима који су положили пријемни испит из математике на другим сродним техничким факултетима чији је оснивач Република Србија признају се резултати пријемног испита и могу се уписати на Факултет без поновног полагања пријемног испита.

Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и има више од 51 бода.

Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент уколико се на ранг листи налази до утврђеног укупног броја студената и има најмање 30 бодова.

Кандидати су дужни да се придржавају утврђених рокова за упис. Ако се кандидат који је остварио право на упис по Конкурсу не упише у предвиђеном року, Факултет ће уписати уместо њега следећег кандидата, према редоследу на коначној ранг листи, у року утврђеном Конкурсом

Општи услови уписа

У прву годину студија на Факултет се може уписати лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању.

Избор кандидата за упис у прву годину основних академских студија обавља се према резултату постигнутом на пријемном испиту и према општем успеху постигнутом у средњој школи.

Општи успех у средњој школи се добија као збир просечних оцена из свих предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду помножен са 2 (два). По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова.

На пријемном испиту из математике кандидат може стећи максимално 60 бодова.

Да би се кандидат у првом конкурсном року квалификовао за упис, мора да има у збиру:

 • за студије из средстава буџета, најмање 51 бод,
 • за студије самофинансирањем, најмање 30 бодова.

Кандидат, који је као ученик III или IV разреда средње школе освојио једно од прва три појединачна места на републичком такмичењу које организује Министарство просвете и спорта, односно на савезном или међународном такмичењу из математике или физике или информатике, не полаже пријемни испит. Таквом кандидату вреднује се пријемни испит максималним бројем бодова.

Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед

Кандидат може поднети жалбу на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи у року од 24 сата од дана објављивања прелиминарне ранг листе на огласној табли Факултета.

Жалба се подноси Комисији за упис Факултета, на чији предлог декан доноси решење по жалби.

Након одлучивања о жалби Комисија утврђује и објављује коначну ранг листу свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима.

Коначна ранг листа је основ за упис кандидата.

Упис на факултет

Канидати који стекну услов за упис подносе:

 • оригинална документа
  • извод из матичне књиге рођених,
  • сведочанства за сва четири разреда завршене средње школе и
  • диплому о положеном завршном односно матурском испиту).
 • два обрасца ШВ-20 (добијају се на факултету),
 • образац индекса (добија се на факултету),
 • две фотографије 3,5 x 4,5 cm
 • новчана надокнада студентске активности, осигурање и индекс
  • Уплата на рачун: 840-1042666-89
  • Прималац: Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву, Универзитета у Крагујевцу
  • Сврха: Упис у прву годину 2020/2021.
  • Износ: 3.500,00 динара

Школарина за студенте који сами сносе трошкове студија износи 45.000,00 динара.

Школарина за стране студенте износи 1.500 €.

За све информације може се користити:

(036) 383 269, 383 377, 383 378

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Print Email

 • Logo Eduroam
 • Logo Amres
 • Logo Leoni
 • Logo Czrkg
 • Logo Euraxes
 • Baner Amadam
 • Baner Senvibe
 • Baner Horizon
 • Logo Impuls

  FMGKV

  Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

  Доситејева 19, 36000 Краљево
  Република Србија

  +381 (0)36 383 269

  Пратите нас