English   Srpski

Тешка машиноградња

Катедра за тешку машиноградњу оријентисана је на две научне области – "Механизацију и носеће конструкције" и "Железничко машинство и испитивање конструкција". У фокусу истраживања налази се широкa палетa инжењерских објеката из области транспортних уређаја и система, железничких возила, металних конструкција, дизалица, лифтова, грађевинских и рударских машина, фабричких постројења, сkладишних и дистрибутивних система, итд.

Катедра има дугогодишњу традицију у сарадњи са привредом и веома значајне референце у научно-истраживачком раду препознатљиве у домаћим и међународним оквирима. Наставници и сарадници Катедре поседују велико практично искуство у решавању конкретних инжењерских проблема, што у комбинацији са савременим научним трендовима и достигнућима представља основу наставног процеса на свим нивоима студија.

У оквиру наставних предмета на посебно прилагођен и систематичан начин изучавају се актуелне методе моделирања, прорачуна, пројектовања и експерименталног испитивања широког спектра инжењерских конструкција. Посебна пажња посвећена је примени најсавременијих софтверских алата за 3D CAD моделирање, МКЕ прорачуне, симулације, итд., што представља основу за израду дипломских и мастер радова студената. Значајан део наставе изводи се у факултетским лабораторијама и кроз посете привредним организацијама, чиме студенти стичу реалан осећај за објекте који се изучавају.

Потврда успешног рада Катедре је чињеница да су њени свршени студенти традиционално признати у земљи и иностранству и запошљавају се неретко и пре завршетка студија, а највећи број њих представљају лидере у својим срединама.

ЧЛАНОВИ КАТЕДРЕ:

Шеф катедре

др Драган Петровић, редовни професор

Наставници

др Миле Савковић, редовни професор

др Драган Петровић, редовни професор

др Горан Марковић, ванредни професор

др Милан Бижић, ванредни професор

др Небојша Здравковић, ванредни професор

Сарадници

Марко Тодоровић, асистент

Предраг Младеновић, асистент

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас