Тешка машиноградња

Катедра за тешку машиноградњу оријентисана је на две научне области – "Механизацију и носеће конструкције" и "Железничко машинство и испитивање конструкција". У фокусу истраживања налази се широкa палетa инжењерских објеката из области транспортних уређаја и система, железничких возила, металних конструкција, дизалица, лифтова, грађевинских и рударских машина, фабричких постројења, сkладишних и дистрибутивних система, итд.

Катедра има дугогодишњу традицију у сарадњи са привредом и веома значајне референце у научно-истраживачком раду препознатљиве у домаћим и међународним оквирима. Наставници и сарадници Катедре поседују велико практично искуство у решавању конкретних инжењерских проблема, што у комбинацији са савременим научним трендовима и достигнућима представља основу наставног процеса на свим нивоима студија.

У оквиру наставних предмета на посебно прилагођен и систематичан начин изучавају се актуелне методе моделирања, прорачуна, пројектовања и експерименталног испитивања широког спектра инжењерских конструкција. Посебна пажња посвећена је примени најсавременијих софтверских алата за 3D CAD моделирање, МКЕ прорачуне, симулације, итд., што представља основу за израду дипломских и мастер радова студената. Значајан део наставе изводи се у факултетским лабораторијама и кроз посете привредним организацијама, чиме студенти стичу реалан осећај за објекте који се изучавају.

Потврда успешног рада Катедре је чињеница да су њени свршени студенти традиционално признати у земљи и иностранству и запошљавају се неретко и пре завршетка студија, а највећи број њих представљају лидере у својим срединама.

ЧЛАНОВИ КАТЕДРЕ:

Шеф катедре

др Драган Петровић, редовни професор

Наставници

др Миле Савковић, редовни професор;

др Драган Петровић, редовни професор;

др Горан Марковић, ванредни професор;

др Милан Бижић, ванредни професор;

др Небојша Здравковић, ванредни професор.

Сарадници

Марко Тодоровић, асистент,

Горан Бошковић, асистент.

Штампа

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас