English   Srpski

Самовредновање и оцењивање квалитета 2018

Самовредновање и оцењивање квалитета Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву

Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву редовно спроводи поступак самовредновања и оцењивања квалитета својих студијских програма, наставе и услова рада, као и анализе оцена и пролазности студената.

У 2018 години факултет је у складу са законским обавезама приступио изради Извештаја о поступку и резултатима самовредновања.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас